.
..


Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Deerhoof - The Merry Barracks / Must Fight Current / Let's Dance The JetThe Merry Barracks


 Must Fight Current
Deerhoof - Must Fight Current by Polyvinyl Records

Let's Dance The Jet  Τον Ιανουάριο αναμένεται να κυκλοφορήσει το δέκατο στούντιο άλμπουμ των  DeerhoofDeerhoof vs. Evil. Στο άλμπουμ θα συμπεριλαμβάνεται και διασκευή του Let's Dance the Jet του Μίκη Θεοδωράκη που ακουγόταν στην ταινία του Κακογιάννη, "Όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά" (When the fish came out)(1967).

Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Cassandra Wilson - Went Down to St. James InfirmaryΜια αρκετά παραλλαγμένη διασκευή του γνωστού  St. James Infirmary (blues) συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ της Cassandra Wilson, Silver Pony με τον τίτλο Went Down to St. James Infirmary.
Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη - Τα Χριστούγεννα του Τεμπέλη
------------------------------Στην ταβέρνα του Πατσοπούλου, ενώ ο βορράς εφύσα, και υψηλά εις τα βουνά εχιόνιζεν, ένα πρωί,
εμβήκε να πίη ένα ρούμι να ζεσταθή ο μαστρο-Παύλος ο Πισκολέτος, διωγμένος από την γυναίκα
του, υβρισμένος από την πενθεράν του, δαρμένος από τον κουνιάδον του, ξορκισμένος από την
κυρά-Στρατίναν την σπιτονοικοκυράν του, και φασκελωμένος από τον μικρόν τριετή υιόν του, τον
οποίον ο προκομμένος ο θείος του εδίδασκεν επιμελώς, όπως και οι γονείς ακόμη πράττουν εις τα
"κατώτερα στρώματα", πως να μουντζώνη, να βρίζη, να βλασφημή και να κατεβάζη κάτω
Σταυρούς, Παναγιές, κανδήλια, θυμιατά και κόλλυβα. Κι έπειτα, γράψε αθηναϊκά διηγήματα!
Ο προβλεπτικός ο κάπηλος, δια να έρχωνται ασκανδαλίστως να ψωμίζουν αι καλαί οικοκυράδες, αι
γειτόνισσαι, είχε σιμά εις τα βαρέλια και τας φιάλας, προς επίδειξιν μάλλον, ολίγον σάπωνα,
κόλλαν, ορύζιον και ζάχαριν, είχε δε και μύλον, δια να κόπτη καφέν. Αλλ' έβλεπέ τις, πρωί και
βράδυ, να εξέρχωνται ατημέλητοι και μισοκτενισμένοι γυναίκες, φέρουσαι την μίαν χείρα υπό την
πτυχήν της εσθήτος, παρά το ισχίον, και τούτο εσήμαινεν, ότι το οψώνιον δεν ήτο σάπων, ούτε
ορύζιον ή ζάχαρις.
'Ηρχετο πολλάκις της ημέρας η γριά - Βασίλω, πτωχή, έρημη και ξένη στα ξένα, ήτις δεν είχε
προλήψεις κι έπινε φανερά το ρούμι της. Ήρχετο και η κυρά-Κώσταινα η Κλησάρισσα, ήτις
εβοηθούσε το κατά δύναμιν εις την εκκλησίανμ ισταμένη πλησίον του μανουαλίου, δια να κολλά τα
κεριά, και όσας πεντάρας έπαιρνε την Κυριακήν, όλας τας έπινε, μετ' ευσυνειδήτου ακριβείας, την
Δευτέραν, Τρίτην και Τετάρτην.
Ήρχετο κι η Στρατίνα, νοικοκυρά με δύο σπίτια, οπού εφώναζεν εις την αυλόπορταν, εις τον
δρόμον και εις το καπηλείον όλα τα μυστικά της, δηλ. τα μυστικά των άλλων, και μέρος μεν αυτών
έμενον εις την αυλήν, μέρος δε έπιπτον εις το καπηλείον, και τα περισσότερα εχύνοντο εις τον
δρόμον, κι εξενομάτιζε τον κόσμον, ποία νοικάρισσα της καθυστερεί δύο νοίκια, ποίος οφειλέτης
της χρεωστεί τον τόκον, ποία γειτόνισσα της επήρεν ένα είδος, δανεικόν κι αγύριστον.
Ο μαστρο-Δημήτρης ο φραγκορράφτης της εχρωστούσε τρία νοίκια, ο μαστρο-Παύλος ο
Πισκολέτος πέντε, και τον μήνα που έτρεχεν, εξ. Η Λενιώ, η κουμπάρα της, της πέρασε δευτέραν
υποθήκην με δόλον εις το σπίτι, και τώρα ήτον ανάγκη να τρέχη εις δικηγόρους και
συμβολαιογράφους, δια να εξασφαλίση τα δίκαιά της. Η Κατίνα, η ανεψιά της από τον πρώτον
άνδρα της, της είχεν αφήσει ένα αμανάτι δια να την δανείση δέκα δραχμάς, και τώρα, ακτά την
εκτίμησιν δύο χρυσοχόων, απεδείχθη, ότι το ασημικόν ήτο κάλπικον και δεν ήξιζεν ούτε όσα ήξιζαν
τα δύο φυσέκια με τες σκουριασμένες μπακίρες - που, αφού, κατά την συνήθειάν της (αυτό δεν το
έλεγεν, αλλά ήτο γνωστόν), έβγαλεν έξω το γερο-Στρατήν, τον άνδρα της, την κόρην της, την
Μαργαρίταν και την εγγονήν της, την Λενούλαν, ήνοιξε την κρύπτην, απέθεσεν εκεί το ενέχυρον,
έβγαλε το κομπόδεμα, έλαβε τα φυσέκια, και τα ενεχείρισε με τρόπον, οπού εσήμαινε να τα δώση
και να μην τα δώση, κι εφαίνετο ως να εκολλούσαν τα χέρια της, εις την πτωχήν την Κατίναν.
Η Ασημίνα, η παλαιά νοικάρισσά της, τραγουδίστρα το επάγγελμα, όταν εξεκουμπίσθη κι έφυγε,
της εχρωστούσε τρία μηνιάτικα και εννέα ημέρας. Και τα μεν έπιπλα, οπού έπρεπε κατά δίκαιον
τρόπον να τα εκχωρήση εις την σπιτονοικοκυράν, τα παρέδωκεν εις τον κούκον της, τον τελευταίον
αγαπητικόν της, που να τσάκιζε το πόδι της, να μην είχε σώσει ποτέ... Και εις αυτήν δεν έδωκεν
άλλο τίποτε, παρά ένα παλιοφυλαχτόν εκεί, λιγδιασμένον, και της είπε μυστηριωδώς, ότι αυτό
περιείχε Τίμιον Ξύλον... Σαν εκγρεμοτσακίσθη και έφυγε, το ανοίγει και αυτή εκ περιεργείας, και
αντί Τιμίου Ξύλου, τί βλέπει;... κάτι κουρέλια, τρίχες, τούρκικα γράμματα, σκοντάματα, μαγικά,
χαμένα πράματα... Τ' ακούτε σεις αυτά;
Εισήλθε, ριγών, ο μαστρο-Παυλάκης και εζήτησεν ένα ρούμι. Το παιδί του καπηλείου, οπού τον
ήξευρε καλά, του είπε
-Έχεις πεντάρα;
Ο άνθρωπος έσεισε τους ώμους με τρόπον διφορούμενον.
-Βάλε συ το ρούμι, είπεν.
Πως να έχει πεντάρα; Καλά και τα λεπτά, καλή η δουλειά, καλό και το κρασί, καλή κι η κουβέντα,
όλα καλά. Καλλίτερον απ' όλα η ραστώνη, το ντόλστσε φαρ νιένττε των αδελφών Ιταλών. Αν εις
αυτόν ανετίθετο να συντάξη τον κανονισμόν της εβδομάδος, θα ώριζε την Κυριακήν δια σχόλην,
την Δευτέραν δια χουζούρι, την Τρίτην δια σουλάτσο, την Τετάρτην, Πέμπτην και Παρασκευήν δι
εργασίαν, και το Σάββατον δια ξεκούρασμα. Ποιός λέει, ότι αι εορταί είναι πάρα πολλαί δια τους
ορθοδόξους Έλληνας, και αι εργάσιμοι είναι πολύ ολίγαι; Αυτά τα λέγουν όσοι δεν έκαμαν ποτέ
σωματικήν εργασίαν και ηξεύρουν μόνον δια τους άλλους να θεσμοθετούν.
Ακριβώς την ώραν ταύτην ήλθεν απ' αντικρύ ο Δημήτρης ο φραγκορράφτης, δια να πίη το πρωινόν
του. Μόνην παρηγορίαν είχε, να κάμνη αυτά τα συχνά ραξιδάκια, καθώς τα ωνόμαζε. Διέκοπτεν επί
πέντε λεπτά την εργασίαν του, δέκα φοράς την ημέραν, και ήρχετο να πίνη ένα κρασί. Έπαιρνεν
εργασίαν από τα μαγαζιά και εδούλευεν ως κάλφας εις το δωμάτιόν του.
Εισήλθε και παρήγγειλεν ένα κρασί. Είτα, ιδών τον Παύλον
-Βάλε και του μαστρο-Παυλάκη ένα ρούμι, είπεν.
Ως από Θεού σταλμένος, δια να λύση το ζήτημα της πεντάρας, μεταξύ του πελάτου και του
υπηρέτου, εκάθισε πλησίον του Παύλου και ήρχισε τοιαύτην ομιλίαν, η οποία ήτο μεν συνέχεια
των ιδίων λογισμών του, εις δε τον Παύλον εφάνη ως συνηγορία υπέρ των ιδικών του παραπόνων.
-Που σκόλη και γιορτή, μαστρο-Παυλέτο, φίλε μου, είπεν ούτε καθισιό, ούτε χουζούρι. Τ' Άη-
Νικολάου δουλέψαμε, τ' Άη-Σπυρίδωνα δουλέψαμε, την Κυριακή προχθές δουλέψαμε. Έρχονται
Χριστούγεννα, και θαρρώ, πως θα δουλεύουμε, χρονιάρα μέρα...
Ο Παύλος έσεισε την κεφαλήν.
-Θέλω κάτι να πω, αλλά δεν ξέρω για να τα σταμπάρω περί γραμμάτου μαστρο-Δημήτρη μου, είπε.
Μου φαίνεται, πως αυτοί οι μαστόροι, αυτοί οι αρχόντοι, αυτή η κοινωνία πολύ κακά έχουνε
διωρισμένα τα πράγματα. Αντί να είναι η δουλειά μοιρασμένη ίσια τις καθημερινές, πέφτει
μονομιάς και μονομπάντα. Δουλεύουμε βιαστικά τις γιορτάδες, και ύστερα χασομερούμε
εβδομάδες και μήνες τις καθημερινές.
-Είναι και η τεμπελιά εις το μέσο, είπε μετά πονηράς αυθαδείας το παιδί του καπηλείου, ωφεληθέν
από μίαν στιγμήν, καθ' ην ο αφέντης του είχεν ομιλίαν εις το κατώφλιον της θύρας και δεν ηδύνατο
ν' ακούση.
-Ας είναι, τί να σου κάμη η προκομμάδα και η τεμπελιά; είπεν ο Δημήτρης. Το σωστό είναι, πολλά
κεσάτια και ολίγη μαζωμένη δουλειά. Καλά λέει ο μαστρο-Παύλος. Άλλο αν είμαι ακαμάτης εγώ,
ας πούμε, ή ο Παύλος, ή ο Πέτρος, ή ο Κώστας ή ο Γκίκας. Εμένα η φαμίλια μου δουλεύει, εγώ
δουλεύω, ο γυιός μου δουλεύει, το κορίτσι πάει στη μοδίστρα. Και μ' όλα αυτά, δεν μπορούμε
ακόμα να βγάλουμε τα νοίκια της κυρα-Στρατίνας. Δουλεύουμε για την σπιτονοικοκυρά,
δουλεύουμε για τον μπακάλη, για τον μανάβη, για τον τσαγκάρη, για τον έμπορο. Η κόρη θέλει το
λούσο της ο νέος θέλει το καφενείο του, το ρούχο του, το γλέντι του. Ύστερα, κάμε προκοπή.
-Υγρασία μεγάλη, μαστρο-Δημήτρη, είπεν ο Παυλέτος, αποκρινόμενος εις τους ιδίους στοχασμούς
του. Υγρασία κάτω στα μαγαζιά, χαμηλό το μέρος, η δουλειά βαρειά, ρεματισμοί, κρυώματα.
Ύστερα κόπιασε, αν αγαπάς, να αργάζης τομάρια. Το δικό μας το τομάρι άργασε πια, άργασε...
-Καλά αργασμένο το δικό σου, μαστρο-Παύλο, αυθαδίασε πάλιν ο υπηρέτης, αινιττόμενος ίσως τας
μεταξύ του Παύλου και του γυναικαδέλφου του σκηνάς.
Είτα εισήλθεν ο κάπηλος. Ο μαστρο-Δημήτρης απήλθε, να επαναλάβη την εργασίαν του και η
ομιλία έπαυσεν.
Ο μαστρο-Παύλος αφέθη εις τας φαντασίας του. Σάββατον σήμερον, μεθαύριον παραμονή, την
άλλην Χριστούγεννα. Να είχε τουλάχιστον λεπτά δια να αγοράση ένα γαλόπουλο, να κάμη και
αυτός Χριστούγεννα στο σπίτι του, καθώς όλοι! Μετενόει τώρα πικρώς, διότι δεν επήγε τας
τελευταίας ημέρας εις τα βυρσοδεψεία να δουλεύση και να βγάλη ολίγα λεπτά, δια να περάση
πτωχικά τας εορτάς. "Υγρασία μεγάλη, χαμηλό το μέρος, η δουλειά βαρειά. Κόπιασε να αργάζης
τομάρια! Το σικό μας το τομάρι θέλει άργασμα!"
Είχεν ακούσει τον λαϊκόν μύθον δια τον τεμπέλην, οπού επήγαιναν να τον κρεμάσουν, και όστις
συγκατένευσε να ζήση υπό τον όρον να είναι "βρεμένο το παξιμάδι". Εγνώριζε και την άλλην
διήγησιν δια το τεμπελχανιό, το οποίον ίδρυσε, λέγουν, ο Μεχμέτ Αλής εις την πατρίδα του
Καβάλαν. Εκεί, επειδή το κακόν είχε παραγίνει, ο επιστάτης εσοφίσθη να στρώνη μίαν ψάθαν, επί
της οποίας ηνάγκαζε τους αέργους να εξαπλώνωνται. Είτα έβαζε φωτιάν εις την ψάθαν. Όποιος
επροτίμα να καή, παρά να σηκωθή από την θέσιν του, ήτο σωστός τεμπέλης και εδικαιούτο να
φάγη δωρεάν το πιλάφι. Όποιος εσηκώνετο και έφευγε το πυρ, δεν ήτο σωστός τεμπέλης και έχανε
τα δικαιώματα. Τόσοι Βαλλιάνοι, τόσοι Αβέρωφ και Συγγροί, εσκέπτετο ο μαστρο-Παύλος, και
κανείς εξ αυτών να μην ιδρύση παραπλήσιόν τι εις τας Αθήνας!
Ο μαστρο-Παυλάκης επεριδιάβασεν ακόμη δύο ημέρας και την άλλην ήτο παραμονή. Το
γαλόπουλο δεν έπαυσε να το ονειροπολή και να το ορέγεται. Πώς να το προμηθευτή;
Αφού ενύκτωσε, διωγμένος καθώς ήτον από το σπίτι, απετόλμησε και ήλθεν από ένα πλάγιον
δρομίσκον και ήτον έτοιμος να χωθή εις το καπηλείον. Ο νους του ήτο αναποσπάστως
προσηλωμένος εις το γαλόπουλο. Θα εχρησίμευε τούτο, εάν το είχε, και ως μέσον συνδιαλλαγής με
την γυναίκα του.
Εκεί, καθώς εστράφη να εμβή εις το καπηλείον, βλέπει εν παιδίον της αγοράς, με μίαν κοφίναν επ'
ώμων, ήτις εφαίνετο ακριβώς να περικλείη ένα γάλον, αγριολάχανα, πορτοκάλια, ίσως και
βούτυρον και άλλα καλά πράγματα, Το παιδίον εκοίταζε δεξιά και αριστερά και εφαίνετο να
αναζητή οικίαν τινά. Ήτο έτοιμον να εισέλθη εις το καπηλείον δια να ερωτήση. Έπειτα είδε τον
Παύλον και εστράφη προς αυτόν.
-Ξέρεις, πατριώτη, του λόγου σου, που είναι εδώ χάμου το σπίτι του κυρ-Θανάση του
Μπελιοπούλου;
-Του κυρ-Θανάση του Μπε...
Αστραπή, ως ιδέα, έλαμψεν εις το πνεύμα του Παύλου.
-Μούπε τον αριθμό και το εξέχασα τώρα γρήγορα έπιασε σπίτι εδώ χάμου, σ' αυτόν το δρόμο... τον
είχα μουστερή από πρώτα... μπροστήτερα καθότανε παρά πέρα, στο Γεράνι.
24grammata.com 4
-- Του κυρ-Θανάση του Μπελιοπούλου! αυτοσχεδίασε ο μαστρο-Παύλος να, εδώ είναι το σπίτι του.
Να φωνάξης την κυρα-Παύλαινα, μέσα στην κάτω κάμαρα, στο ισόγειο... αυτή είναι η νοικοκυρά
του... πως να πώ; είναι
η γενειά του... τη έχει λύσε-δέσε, σ' όλα τα πάντα... οικονόμισσα στο νοικοκυριό του... είναι
κουνιάδα του... μαθές θέλω να πω, ανιψιά του... φώναξέ την και δώσε της τα ψώνια.
Και βαδίσας ο ίδιος πέντε βήματα, κατά την θύραν της αυλής, έκαμε πως φώναξε
-Κυρά-Παύλαινα, κόπιασ' εδώ να πάρης τα ψώνιαμ που σου στέλλει ο κύριος... ο αφέντης σου.
Καλά ήλθαν τα πράγματα έως τώρα. Ο μαστρο-Παυλάκης έτριβε τας χείρας και ησθάνετο εις την
ρίνα του την κνίσαν του ψητού κούρκου. Και δεν τον έμελλε τόσον δια τον κούρκον, αλλά θα
εφιλιώνετο με τη γυναίκα του. Την νύκτα επέρασεν εις εν ολονύκτιον καφενείον και το πρωί επήγεν
εις την εκκλησίαν.
Όλην την ημέραν προσεκολλήθη εις μίαν συντροφιάν, έπειτα εις μίαν άλλην παλαιών γνωρίμων
του, εις το καπηλείον, όπου έμεινε τας περισσοτέρας ώρας ανοικτόν, με τα παράθυρα κλεισμένα,
και επέρασε με ολίγους μεζέδες και με αρκετά κεράσματα.
Το βράδυ, αφού ενύκτωσε, επήγε με τόλμην από τας πολλάς σπονδάς και από την ενθύμησιν του
κούρκου και έκρουε την θύραν της οικογενείας του. Η θύρα ήτο κλεισμένη έσωθεν.'
-Καλησπέρα, κυρα-Παύλαινα, εφώναξεν απ'έξω, χρόνους πολλούς. Πώς πήγε ο γάλος; Βλέπεις,
εγώ πάλε;
Ουκ ην φωνή, ουδέ ακρόασις. Όλη η αυλή ήτο ήσυχος. Τα ισόγεια, αι τρώγλαι, τα κοτέτσια της
κυρα-Στρατίνας, όλα εκοιμώντο. Ο σκύλος μόνον εγνώρισε τον μαστρο-Παύλον, έγρυξεν ολίγον
και πάλιν ησύχασεν.
Υπήρχον εκεί εκτός από το ψυχομέτρι τριων ή τεσσάρων οικογενειών, οπού εκατοικούσαν εις τ'
ανήλια δωμάτια, δύο γίδες, δώδεκα όρνιθες, τέσσαρες γάτοι, δύο ινδιάνοι και πολλά ζεύγη
περιστερών. Αι δύο γίδες ανεχάραζαν βαθιά εις το σκεπασμένο μανδράκι τους, αι όρνιθες έκλωζον
υποκώφως εις το κοτέτσια τους, τα περιστέρια είχαν μαζωχθή εις τους περιστερώνας περίτρομαα
από το κυνήγι, οπού ήρχιζον εναντίον των την νύκτα οι γάτοι. Όλοι αυτοί οι μικροί θόρυβοι ήσαν
το ροχάλισμα της αυλής κοιμωμένης.
Πάραυτα ηκούσθη κρότος βημάτων εις το σπίτι.
-Έ, μαστρο-Παύλε, είπε πλησιάσασα η κυρα-Στρατίνα, νάχουμε και καλό ρώτημα... Τί γάλος και
γαλίζεις και γυαλίζεις και καλό να μούχης, ασίκη μου; Είδαμε κι επάθαμε να σκεπάσουμε το
πράμα, να μη προσβαλθή το σπίτι... Εκείνος που ήτον δικός του ο γάλος, ήλθε μεσάνυκτα κι
εφώναζε, έκανε το κακό, και μας φοβέριζεν όλους, κι η φαμίλια σου, επειδής τον είχε κόψει το
γάλο, μαθές, και τον είχε βάλει στο τσουκάλι, βρέθηκε στα στενά... κλειδώθηκε μες στην κάμαρα,
και δεν ήξευρε τι να κάμη... Είπε και ο κουνιάδος σου.. καλό κελεπούρι ήτανε κι αυτό, μαθές... και
επέρασεν η φαμίλια σου όλην την ημέραν κλειδομανταλωμένη μέσα, από φόβον μην ξαναέλθη
εκείνος πούχε το γάλο και μας φέρη και την αστυνομία... ήτον φόβος να μην προσβαλθή κι εμένα
το σπίτι μου. Άλλη φορά, τέτοιαα αστεία να μην τα κάνης, μαστρο-Παυλάκη. Τέτοια προσβολή να
λείπη από το σπίτι μου, εμένα, τ' ακουσες;
Ο μαστρο-Παύλος ηρώτησε δειλά
-Τώρα... είναι μέσα η φαμίλια μου;
-Είναι μέσα όλοι τους, κι έχουνε κλειδωμένα καλά, και το φως κατεβασμένο, δια τον φόβο των
Ιουδαίων. Κοίταξε, μη σε νοιώση από πουθενά, κείνος ο σκιάς ο κουνιάδος σου, πάλε...
-Είναι μέσα;
-'Η μέσα είναι, ή όπου είναι έφθασε... να, κάπου ακούω τη φωνή του.
Ηκούσθη, τω όντι, μία φωνή εκεί πλησίον, ήτις δεν υπέσχετο καλά δια τον νυκτερινόν επισκέπτην.
24grammata.com 5
-Έ, μαστρο-Παυλίνε, έλεγε, καλός ήταν ο γάλος...
Ποίος ήτον ο ομιλήσας, άδηλον. Ίσως να ήτο ο μαστρο-Δημήτρης ο γείτων. Δυνατόν να ήτο και ο
φοβερός γυναικάδελφος του μαστρο-Παύλου.
-Και να μην πάρω κι εγώ ένα μεζέ; παρεπονέθη ως τόσον ο άνθρωπός μας.
Τι σου χρειάζεται ο μεζές, μαστρο-Παυλάκη μου; επανέλαβεν η Στρατίνα. Τα πράματα είναι πολύ
σκούρα. Άφσε τα αυτά. Δουλειά, δουλειά! Η δουλειά βγάζει παλληκάρια. Ό,τι έγινε-έγινε, να πας
να δουλέψης, να μου φέρης εμένα τα νοίκια μου. Τ' ακούς;
-Τ' ακούω.
-Φέρε μου εσύ τον παρά, κι εγώ, με όλη τη φτώχεια, την θυσιάζω μια γαλοπούλα και τρώμε.
Ηκούσθη από μέσα βραχνός μορμυρισμός, είτα φωνή μικρού παιδιού είπε
-Την υγειά σου, μάτο-Πάλο, τεμελόκυλο, κακέ πατέλα. Τόνε φάαμε το λάλο. Να πάλε κι εσύ πέντε,
κι άλλε πέντε, δέκα!
Προφανώς ήτον μέσα ο φοβερός ο γυναικάδελφος, και είχε δασκαλέψει το παιδί να τα φωνάζη
αυτά.
-Μη στέκεσαι στιγμή, μαστρο-Παυλέτο, είπεν η Στρατίνα το καλό που σου θέλω! Δρόμο τώρα, και
μεθαύριο δουλειά, δουλειά!...
Ηκούσθη κρότος, ως να εσηκώθη τις από μέσα, και να επλησίαζε με βαρύ βήμα προς την θύραν.
-Δρόμιο, επανέλαβε μηχανικώς ο Παύλος, συμμορφούμενος εμπράκτως με την λέξιν... δρόμιο και
δουλειά!

============================
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
============================


Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Pavlov's Dog - Angeline

 


Αντάξιο του παρελθόντος τους που μας χάρισε μερικά μικρά αριστουργήματα το νέο  άλμπουμ των  Pavlov's Dog,  Echo And Boo. Το άλμπουμ των Pavlov's Dog, που μας επισκέφθηκαν πολύ πρόσφατα  είναι το πρώτο του συγκροτήματος μετά το 1990 και ο πλήρης τίτλος του είναι The Adventures Of Echo & Boo And Assorted Small Tails. Με πολύ καλές συνθέσεις και τον David Surkamp (που είναι και ο μοναδικός από τα αρχικά μέλη στο συγκρότημα σήμερα) σε εξαιρετική φόρμα βάζει ένα ακόμα πολύτιμο λίθο δίπλα στα πετράδια τη δεκαετίας του 70.


Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Captain Beefheart (15.1.1941 - 17.12.2010)

Λίγο πριν κλείσει τα 70 έφυγε από κοντά μας ο Captain Beefheart  (Don Glen Vliet), άλλη μια από της μουσικές ιδιοφυΐες που ξεπρόβαλαν τη δεκαετία το 60. Ο Captain Beefheart που ουσιαστικά είχε απομακρυνθεί από το μουσικό στερέωμα από το 1982 με το συγκρότημά του (The Magic Band) κυκλοφόρησε 12 στούντιο άλμπουμ. Η μουσική του είχε σαν αρχική επιρροή τα μπλουζ αλλά δύσκολα θα μπορούσε να περιθωριοποιηθεί κατατασσόμενη σε κάποια μουσική κατηγορία, γιατί απλωνόταν σε πολύ περισσότερες με περίσσεια άνεση. Δεν είναι καθόλου τυχαία η φιλική του σχέση με το  Frank Zappa που του έδωσε και το όνομα Captain Beefheart. Επίσης οι καλλιτεχνικές του ανησυχίες δεν ήταν περιορισμένες στο χώρο της μουσικής αλλά και σε άλλες τέχνες όπως η ζωγραφική και η ποίηση. Δείγματα από πίνακές του μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του εδώ, ενώ τους στίχους και ποιήματά του εδώ.

Middle Flower, 1990

Το BBC έχει κάνει ένα μικρό αφιέρωμα σε αυτόν εδώ.
 
Safe As Milk Well my cigarette died when I washed my face
Dropped some drops in an ashtray hit a wrong place
Woman at my blinds to see spiders spinning lines
Its a safe as milk it's a safe as milk
I never heard it put quite that way
The shape I'm in is a gone a way
They called a day they called a day
Yesterday's paper headlines approach rain gutter teasing rusty cat sneezing
Soppin wet hammer dusty and wheezing
Lusty alley whining trashcan blues
Children running after rainbows stocking poor
Gracious ladies nylon hanging on to line
Jumping onto leg looking mighty fine

Sorrows lollipop lands stick-broken on a dark carnival ground
Pop up toaster cracklin
Aluminium rhythm and sound
Ev'ry day pencil lazy and sharp
The icebox inside looking like a harp
E-lectric bulb been out for years
Freezer fumes feed the gas tears
Cheese in the corner with a mile long beard
Bacon blue bread dog eared (repeat twice)

I may be hungry but I sure ain't weird

Ice Cream For Crow 


It's so hot
looks like you have three beaks crow
the moon's so full
white hat on a pumpkin
you know there's something
the moon was a stone's throw
stop the show
I need to say hello
to the crow
light the fire piano
the moon showed up
and it started to show
tonight there'd be ice cream
ice cream for crow
ice cream for crow
sun cream by day
ice cream for crow
ice cream by night
ice cream by day
the sun ain't stable
ice cream for crow
crow pants the scarecrow
crow dance ah ho ho
crow dance ah panther
scare crow you answer
you can hee and haw
laugh and scratch
ha ha ha
ha ha ha
boss and toss
don't shake my hand
give me your claw
two tears in a haystack
scarecrow get back
tonight there's gonna be
a feather treatment
beneath the symbol
we'll all assemble
oh how we'll fly
oh how we'll tremble
cut the cake
we'll all get well
turn up the speakers
hop flop squawk
it's a keeper
ice cream for show
ice cream for crow
now now that's it
now you can go


Sure 'nuff 'n Yes I Do Well I was born in the desert came on up from New Orleans
Came up on a tornado sunlight in the sky
I went around all day with the moon sticking in my eye

Hey hey hey all you young girls wherever you're at
I got a brand new Cadillac I got a Ferrari too
Sure 'nuff baby sure 'nuff 'n yes I do
Got the time to teach ya' now, bet you'll learn some too
Got the time to teach ya' now, bet you'll learn some too
Sure 'nuff baby sure 'nuff 'n yes I do

Hey hey hey all you young girls whatever you do
Hey hey hey all you young girls whatever you do
Well come on by and see me I'll make it worth it to you

.....with me and I'll ..with me and you
Sleep with me and I'll sleep with me and you
Stick with me and I'll stick with me and you

 Mirror Man


Mirror man mirror me
Mirror than mirror me
Mirror man mirror than
Mirror land farther than
Mirror day mirror way
Mirror man mirror way
Mirror man mirror me
Mirror man mirror me
Mirror me..(inaudible)...

Mirror dawn dawnin' on me
Crack o dawn mirror dawn
Mirror man mirror gone
Mirror fall down mirror gone down

Mirror girl mirror boy
Mirror frog mirror man
Mirror worm mirror worm
Mirror bird mirror germ
germ..(inaudible)...

Little girl little girl
Little girl little girl

Mirror man mirror me
Mirror man mirror me
Mirror man mirroe me
Mirror man further than
Mirror day mirror way
Mirror man mirror me
Mirror dawn dawnin' on me
Dawnin' on me dawnin' on me
Dawnin' on me dawnin' dawnin'
drum dromb..(inaudible)...

Lead me to your mirror now
Lead me to your mirror then
Lead me to your mirror now
Lead me to your mirror then
Mirror man mirror man
Mirror man mirror man
Mirror you mirror me
Mirror you you're ya go ga..(inaudible)...

Ντοκυμανταίρ του BBC για τον Captain Beefheart (1997)


 

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Ronnie Wood - Lucky ManΟ Eddie Vedder συμμετέχει στα φωνητικά του Lucky Man από τον 7ο προσωπικό δίσκο του Ronnie Wood,    I Feel Like Playing. Επισης συμμετέχουν στο άλμπουμ και οι Slash, FleaBilly Gibbons  από τους  ZZ Top, Kris KristoffersonBobby Womack, Ian McLagan και άλλοι.

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

David Gray - A Moment Changes Everything
Το κομμάτι που κλείνει το διπλό (όχι στη μεγάλη Βρεττανία) πρόσφατο άλμπουμ του David Gray, Foundling έγινε το πρώτο σινγκλ. Το A moment changes everything προστέθηκε στο δεύτερο bonus cd και μάλιστα στο τέλος του γιατί ο ίδιος πίστευε πως δεν ταίριαζε με το ύφος του υπόλοιπου άλμπουμ.
 
Come on, come on, come on
come on, come on, come on
The stolen glances, broken threads
The visions looming in our heads
The years spent running parallel
To everything that might of been
No longer possible to hide
The feeling welling up inside
Ain’t never been this close before
Ain’t never felt so far away
When a moment
A moment changes everything
When a moment
A moment changes everything
When a moment, it changes everything
The summer sky is blushing pink
The heart is running out of sync (?)
Could this just be the day, I think
When anything is possible
Well, hey now you’ve been here before
To see your face and slam the door
And waiting for the floor to drop
Feel like time is standing still
When a moment
A moment changes everything
(repeat x3)
When a moment, it changes everything
Come on, come on, come on
Come on, come on, come on
(repeat)
A moment, a moment changes everything
(repeat x4)
Then a moment
A moment changes everything
A moment

Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

Edwyn Collins - Losing Sleep
Το ομώνυμο κομμάτι και πρώτο σινγκλ παράλληλα, από το έβδομο στούντιο άλμπουμ του Edwyn Collins, Losing Sleep. Το άλμπουμ κυκλοφορεί από τις 13 Νοεμβρίου και συμμετέχουν οι Alex Kapranos, Nick McCarthy, Roddy Frame, Johnny MarrRyan Jarman, Jacob Graham, Connor Hanwick και Jonathan Pierce.Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Boris Kovac - Winter SongΑπό δύο cd  αποτελείται η νέα κυκλοφορία του Boris Kovač, Chamber Music.
Το πρώτο ( Anamnesis, Ecumenical Mysteries) είναι  εκτελεσμένο από  την  Sunny Orchestra και έχει γραφτεί το 1991-92 κατά τη διάρκεια του πολέμου στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Το δεύτερο  (Dances and Ballads from the Highland)  είναι εκτελεσμένο από το κουαρτέτο TAJJ  και περιέχει συνθέσεις των τελευταίων 15 χρόνων.

Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

Chris de Burgh - Go Where Your Heart Believes

File:Moonfleet and Other Stories cover.jpgΑπό 2 μέρη αποτελείται το νέο άλμπουμ του Chris de BurghMoonfleet & Other Stories. Όπως λέει και ο τίτλος του το πρώτο μέρος (18 κομμάτια) είναι βασισμένο στο βιβλίο του J. Meade Falkner (1895 - 1903),  Moonfleet (*),  ενώ στο β΄μέρος (6 κομμάτια) αφηγείται μουσικά κάποιες άλλες ιστορίες. Με το άλμπουμ ο Chris de Burgh κινείται εξαιρετικά στο χώρο της πρώτης περιόδου της καριέρας του, τότε που ήταν περισσότερο τροβαδούρος και που ήταν και ο πιο δημιουργικός.

 Freedom calls
And in your heart you have been waiting
For this moment to come
Within these walls
You have heard words of inspiration
That have opened your eyes

I am old
But there's a wisdom that comes with years
You are young and it's so easy when you have no fears

Go, go where your heart believes
Your memories are waiting
It's the only way to find out who you are

In this life
There is a road that you must follow
To the left or the right
One is wide but the other is hard and narrow
Take this one and you can call it your own
There will so many voices trying to turn you round
Take a moment just to listen then carry on

Go, go where your heart believes
Your memories are waiting
It's the only way to find out who you are

There will be times when you're lost and lonely
And you will have no-one beside you
And that is when you'll find the hidden one inside
Who will help you through

Go, go where your heart believes
Your memories are waiting
And your dreams are on their way; go, go to your destiny
You know I will be with you every step of the way; go

(Go where your heart believes) Freedom calls; (Go to your destiny)

Go where your heart believes
(*) Όποιος ενδιαφέρεται να διαβάσει το βιβλίο στα Αγγλικά μπορεί να το βρει  εδώ.

Halford - Like There's No Tomorrow
Από το 4ο άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις 28 Σεπτεμβρίου με το πρότζεκτ του Halford ο  Rob Halford   και έχει τίτλο Halford IV: Made of Metal.Το άλμπουμ αποτελείται από καθαρό ατόφιο μέταλλο επιβεβαιώνοντας απόλυτα τον τίτλο του.


One chance, one dream for you
No limits to deny
Move on and grab the prize
Like diamonds in the sky

[Bridge]
Stay strong and you'll believe
Stay strong and then you'll see

[Chorus]
Beg steal or borrow
Like there's no tomorrow
Your fortune is fleeting
But love has no bounds
Dare to be open
Your wild heart has spoken
Each one of us has
What we know must be found
Must be found

This is the moment
That is rightful in your soul
Do what it takes to make
That victory your goal

[Repeat bridge & chorus]

Stand at the top of the mountain
With all of the world at your feet
You're seeking the eternal fountain
Drink up yes drink all that you need

[Repeat bridge & chorus]

Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Giant Sand - Monk's Mountain
25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ οι Giant Sand  συνεχίζουν τη δισκογραφική τους παρουσία με το πολύ καλό Blurry Blue Mountain που κυκλοφόρησε στις 25 Οκτωβρίου από τη Fire Records.

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Bruce Springsteen & The E Street Band - Because The Night The Promise


Μια συλλογή που περιέχει τα σέσιον από το Darkness on the Edge of Town   κυκλοφόρησε στις 16 Νοεμβρίου ο  Bruce Springsteen. Η συλλογή κυκλοφορεί σε μορφή διπλού cd με τίτλο The Promise και σε μορφή box set με το όνομα "The Promise: The Darkness on the Edge of Town Story". Οι κριτικές για την κυκλοφορία ήταν, απολύτως δικαιολογημένα, σε συντριπτικό βαθμό θετικές .

Take me now baby here as I am
Pull me close, try and understand
Desire is hunger is the fire I breathe
Love is a banquet on which we feed

Come on now try and understand
The way I feel when I'm in your hands
Take my hand come undercover
They can't hurt you now,
Can't hurt you now, can't hurt you now
Because the night belongs to lovers
Because the night belongs to lust
Because the night belongs to lovers
Because the night belongs to us

Have I doubt when I'm alone
Love is a ring, the telephone
Love is an angel disguised as lust
Here in our bed until the morning comes
Come on now try and understand
The way I feel under your command
Take my hand as the sun descends
They can't touch you now,
Can't touch you now, can't touch you now
Because the night belongs to lovers ...Revolution Renaissance - Trinity


File:Trinity (Revolution Renaissance ).jpgΤρίτο και τελευταίο(;) άλμπουμ για τους Revolution Renaissance, που ανακοίνωσαν τη διάλυσή τους πριν την κυκλοφορία του Trinity.
 Ως αιτία για τη διάλυση ο Timo Tolkki ανέφερε τα προσωπικά του προβλήματα, την απουσία ενδιαφέροντος από τους οργανωτές συναυλιών για να παρουσιάσουν ζωντανά τη δουλειά τους λόγω των γενικότερων συνθηκών που επικρατούν στη μουσική βιομηχανία. "Ένα ροκ συγκρότημα δε μπορεί να υπάρξει χωρίς την άμεση επαφή με τους οπαδούς του" είπε.
Κρίμα...

When love beckons to you, follow him,
Though his ways are hard and steep,
And when his wings enfold you yield to him,
Though the sword hidden among his pinions may wound you.
And when he speaks to you believe in him,
Though his voice may shatter your dreams as the north wind
lays waste the garden.

Years have passed us by
And yet we can't find inner peace
We grieved, we cried
The grass springs from the perished seed

Long dark winter night
Begging for sun to shine
We've lost our sight, our souls, our dreams

How it's meant to be?
Will we ever find our way out of here?

You wake up every morning
And choose a new disguise
To find your piece of easy street
To find a better life

Day by day you lose your hope
Day by day you lie
Blaming all the ones you love
Leaving them behind

I know it's not easy when faith's running dry
Nowhere to cling on and nowhere to hide

I wish I had someone to show me
A way I could see life again through my lost inner child's eyes
But I'm so afraid

Trinity, Trinity, Purify me
Trinity, Trinity, Heal my wounds
Trinity, Trinity, Free my spirit
Trinity, Trinity, Rescue me
Trinity, Trinity, Change my life
Trinity, Trinity, Save my soul

Long is the road
When you've walked on your own
Time's passed me by
I just know I've survived

Long is the road
When you've lost all you truly love
And when I shall die,
Please cut me into little stars

To the blue shores I go
Back to where I once belonged

Make a new start
Leave my past all behind

Rise with the flame
That's been frozen insade

Shed the tears and reborn in light

Trinity, Trinity...

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Ataraxia - Llyr


Μια ακόμα εξαίρετη κυκλοφορία από τους Ιταλούς Ataraxia το Llyr από το οποίο προέρχεται και το ομώνυμο κομμάτι. Για το άλμπουμ αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επίσημη σελίδα τους:
"... Μουσική της άμμου, μουσική των φύλλων, μουσική του χρώματος της ερήμου κι ενός παλιού δάσους, κόκκινου και πράσινου. Τραγούδια εμπνευσμένα και από τις κελτικές και από τις ανατολικές παραδόσεις με διαλείμματα από ελεγειακές και μαγευτικές στιγμές. Είναι ώρα, Βάρδοι, να αγκαλιάσετε τη λύρα σας και  να τραγουδήσετε τις ιερές ψαλμωδίες σας..."
Down by the salley gardens my love and I did meet
She passed the salley gardens with little snow-white feet
She bid me take love easy, as the leaves grow on the tree
But I, being young and foolish, with her would not agree

In a field by the river my love and I did stand,
And on my leaning shoulder she laid her snow-white hand
She bid me take life easy, as the grass grows on the weirs
But I was young and foolish, and now am full of tears.


William Butler Yeats


Stone Sour - Hesitate
File:Stone sour.jpg

Κάθε 4 χρόνια βγάζουν στούντιο άλμπουμ οι  Stone Sour που επανέρχονται φέτος με το πολύ καλό Audio Secrecy  που κυκλοφορεί από τις 9 Σεπτεμβρίου. Το Hesitate προορίζεται να αποτελέσει το τρίτο σινγκλ από το άλμπουμ. Έχουν προηγηθεί τα Say You'll Haunt Me και Digital (Did You Tell).You were my fire
So I burned ’til there was nothing left to me
I, I touched your face
I held you close
‘Til I could barely breath

Why give me hope?
Then give me up
Just to be the death of me
Save the rest to me

‘Cuz I see you
But I can’t feel you anymore
So go away
I needed you
But I can’t need you anymore
You hesitate

Now, now and then
You come around
Like there’s something left for me
You were one
You were everything
I’m still here
But I’ll just keep the rest to me

‘Cuz I see you
But I can’t feel you anymore
So go away
I needed you
But I can’t need you anymore
You hesitate

*Oh we never made it
You hesitated
I don’t believe
That I see you
But I can’t feel you anymore
So go away
I needed you
But I can’t need you anymore
You hesitate

‘Cuz I see you
But I can’t feel you anymore
So go away
I needed you
But I can’t need you anymore
You hesitate

Hesitate

You were my fire
So I burned
‘Till there’s nothing left to meΔευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Jimi Hendrix - Hear my Freedom / Rosa Lee Brooks - Utee


Jimi Hendrix - Hear my FreedomRosa Lee Brooks - Utee
Στις 16 Νοεμβρίου κυκλοφόρησε άλλη μια συλλογή με κομμάτια του Jimi Hendrix  με τίτλο West Coast Seattle Boy: The Jimi Hendrix Anthology. Αξίζει πραγματικά κανείς να την αποκτήσει γιατί αποτελείται από τέσσερα cd  που στο πρώτο συμπεριλαμβάνονται συμμετοχές του σε ηχογραφήσεις άλλων συγκροτημάτων και τραγουδιστών, όπως το Utee με τη Rosa Lee Brooks, ενώ τα άλλα 3 περιέχουν ακυκλοφόρητο υλικό. Στο υλικό αυτό εκτός από κάποιες ζωντανές ηχογραφήσεις (που αποτελούν τη μειοψηφία) υπάρχει πληθώρα στουντιακών ηχογραφήσεων εξαιρετικής ποιότητας και σε ότι αφορά το θέμα του ήχου.Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

KT Tunstall - Fade Like A Shadow /(Still a) WeirdoFile:Tiger Suit.jpg

KT Tunstall - Fade Like A Shadow You grew wings, on your heart
But you let it out your ribcage,
and it flew into the dark

Like a ghost, just like a ghost
And it flutters by my window
When I need my sleep the most..

So choose my weapon and choose my way
It's easy saying nothing when there's nothing to say
Thinking about it everyday, starting to notice you're fading away

Fade like a shadow, fade like a shadow, fade like a shadow, fade..
Fade like a shadow, fade like a shadow..

You want eyes, in your hands,
and power in your pocket,
as I stop to watch you dance

With your hips swinging they shake, hips swinging, got your
hips swinging, they shake, hips swinging, got your
hips swinging, they shake, hips swinging, again..

Got your hips swinging, they shake, hips swinging, got your
hips swinging, they shake, hips swinging, got your
hips swinging, they shake, hips swinging, again, again and again, and again

So choose my weapon and choose my way
It's easy saying nothing when there's nothing to say
Thinking about you everyday, starting to notice..

Two steps forward and one step back,
Make up in love what you think I lack,
You've got a vampire on your neck,
Everybody knows what happens next

You fade like a shadow, fade like a shadow, fade like a shadow, fade..
Fade like a shadow, fade like a shadow..

Fade like a shadow, fade like a shadow, fade like a shadow, fade..
Fade like a shadow, fade like a shadow..

Fade like a shadow, fade like a shadow, fade like a shadow, fade..
Fade like a shadow, fade like a shadow..
Το Fade Like A Shadow  είναι πρώτο σινγκλ του τρίτου στούντιο άλμπουμ της  KT Tunstall που κυκλοφορεί από τις 22 Σεπτεμβρίου και έχει τίτλο Tiger Suit. Τους στίχους σε όλα τα κομμάτια έχει γράψει η ίδια όπως και το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής. Ένα από τα κομμάτια (Madame Trudeaux) το έχει γράψει μαζί με την Linda Perry. Το τραγούδι προφανέστατα αναφέρεται στην πρώτη σύζυγο του Pierre Trudeaux, που ήταν πρωθυπουργός του Καναδά τη δεκαετία του 70, η οποία του ζήτησε (και πήρε διαζύγιο τελικά το 1984), γιατί ρίχνοντας όλο το βάρος στην πολιτική παραμελούσε την οικογενειακή ζωή (γινόταν πολύς λόγος εκείνη την εποχή για τη σχέση της με το Mick Jagger). 
Περισσότερες πληροφορίες για το άλμπουμ και την ιστορία πίσω από το πως πήρε το όνομά του, μπορείτε να δείτε στο σημείο αυτό της προσωπικής της σελίδας
Επόμενο σινγκλ  από το άλμπουμ το (Still a) Weirdo.

KT Tunstall - (Still a) WeirdoNo I know I took for granted that things
Would always go the way I wanted oh
I was going to be a treetop
A sea, a boat, a rock of ages

I don't always get it right
I'd see it in a different kind of light

Pay my lip service
Keep it eloquent
Optimistic but
Never quite elegant
Still a weirdo
Still a weirdo, after all these years

I'd always thought it's automatic
to grow into a soul less static
But here I am upon the same spot
Attempting to lift off into space

I don't always get it right
But a thousand different ways
And I just might

Pay my lip service
Keep it eloquent
Optimistic but
Never quite elegant
Still a weirdo
Still a weirdo, after all these years
Still a weirdo
Still a weirdo, after all these years

Pay my lip service
Keep it eloquent
Optimistic but
Never quite elegant
Still a weirdo
Still a weirdo, after all these years

Still a weirdo
Still a weirdo, after all these years

After all these years

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Spiritual Beggars - Concrete Horizon / Firewind - World On Fire

Spiritual Beggars - Concrete Horizon 
Με νέο τραγουδιστή τον  Απόστολο "Απόλλωνα" Παπαθανασίου (Apollo Papathanasio) κυκλοφόρησαν το καινούριο τους άλμπουμ Return to Zero  οι  Spiritual Beggars. Ο Apollo Papathanasio εξακολουθεί να είναι μέλος και των  Firewind με τους οποίους κυκλοφόρησε φέτος το Days of Defiance. Πρώτο σινγκλ του άλμπουμ το World On Fire

Firewind - World on Fire Recreation, Immense design then destruction too beside
Hear the past feel the truth holy boast
Dislocation, Spirits Called
Suffocation, Need Control
We rode the same through different lives
Holy Land
End, Futures holding us
And I (I set the world on fire)
I will rise through the wind
And I (I'll Set the world on fire)
Worlds collide in me
Set the World on Fire
Set the World on Fire
Deprivation, End This Void
Send a nation into a void
With just one voice, just one night
We take the base

End, Futures holding us
And I (I set the world on fire)
I will rise through the wind
And I (I'll Set the world on fire)
Worlds collide in me
Set the World on Fire X4

[Solo]
And I (I set the world on fire)
I will rise through the wind
And I (I'll Set the world on fire)
Worlds collide in me
Set the World on Fire

 

Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

Fairuz - Eh Fi Amal


Στις 7 Οκτωβρίου κυκλοφόρησε νέο άλμπουμ η Fairuz με τον τίτλο Eh Fi Amal που σημαίνει Υπάρχει Ελπίδα.
Είναι  γραμμένο από το γιο της Ziad Rahbani και σημειώνει ήδη τεράστια επιτυχία στις αραβικές χώρες παρά το γεγονός ότι κυριαρχούν τα τζαζ στοιχεία  (ήδη έγινε 4 φορές πλατινένιο στο Λίβανο).Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

Steve Miller Band - You Got Me Dizzy


File:Bingo!.jpgΤο Bingo!  που φέρνει πίσω στη δισκογραφία τους  Steve Miller Band  αποτελείται από διασκευές ηχογραφημένες από το 2008 και είναι το πρώτο στούντιο άλμπουμ τους από το 1993. Το LP είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Norton Buffalo που πέθανε στις 30 Οκτωβρίου του  2009 και είχε διατελέσει για αρκετά χρόνια μέλος του συγκροτήματος. Στο Bingo! ξεδιπλώνεται με τον καλύτερο τρόπο η αγάπη του Steve Miller για τα μπλουζ. Το You Got Me Dizzy ακολουθεί σα σινγκλ το Hey Yeah.

Τα κομμάτια του Bingo! είναι:
 1. "Hey Yeah" (Paul Henry Ray, Jimmie Vaughan)
 2. "Who's Been Talkin'?" (Chester Burnett)
 3. "Don't Cha Know" (Vaughan)
 4. "Rock Me Baby" (Joe Josea, B.B. King)
 5. "Tramp" (Lowell Fulson, Jimmy McCracklin)
 6. "Sweet Soul Vibe" (Nile Rodgers, Vaughan)
 7. "Come On (Let the Good Times Roll)" (Earl King)
 8. "All Your Love (I Miss Loving)" (Otis Rush)
 9. "You Got Me Dizzy" (Jimmy Reed, Ewart G. Abner Jr.)
 10. "Ooh Poo Pah Doo" (Jessie Hill)
bonus:
 1. Ain't That Lovin' You Baby (Reed)
 2. "Further on Up the Road" (Don D. Robey, Joe M. Veasey)
 3. "Look on Yonder Wall" (Elmore James, Marshall Sehorn)
 4. "Drivin' Wheel" (Roosevelt Sykes)

 Listen ta me baby, what I said is right
I'll leave home in the mornin' baby
But I can't stay out all night

'Cause you got me dizzy
Yeah, you got me dizzy
Yeah, you got me dizzy
And I can't even see my way

Let me tell you baby, what I say is true
I ain't never, never loved nobody
In the way that I love you

Now, you got me dizzy
Whoa, you got me dizzy
Yeah, you got me dizzy
And I can't even see my way

(I hear you)

Wait a minute babe
Don't you bip or bop
You done made me love you baby
And I swear, I just can't stop

'Cause you got me dizzy
Whoa, you got me dizzy
Yeah, you got me dizzy
I can't even see my way
Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

Skunk Anansie - My Ugly Boy

File:Skunk Anansie Wonderlustre.jpg


Το My Ugly Boy είναι το πρώτο σινγκλ από το καινούριο άλμπουμ των Skunk Anansie, Wonderlustre που είχαν να κυκλοφορήσουν άλμπουμ από το 1999.  Είχε μεσολαβήσει βέβαια το Smashes and Trashes (2009) που ήταν όμως ουσιαστικά "Greatest Hits".

The cheaper the face I love it
rough but beautiful
and wherever he likes to go
the dirtiest girls will show

The sweeter the ways I love him
warm but beautiful
'cos wherever he likes to go
the freakiest boys will blow

Blown away
my ugly boy
my sweetest toy
my ugly boy, boy, boy

The cheaper the face I love him
odd but fruitful
cos the better the bitch I roll
the harder /faster/ he will fall

Fall for me
my ugly boy
my sweetest toy
my ugly boy, boy, boy

my ugly boy
my sweetest toy
my ugly boy, boy, boy

And I know what I'd like to do
Take him down and make him fall
and i know how I'd like to roll
my, my ugly boy

my ugly boy
my sweetest toy
my ugly boy,

my ugly boy
my sweetest toy
my ugly boy, boy, boy


Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2010

Liv Kristine - Skintight
Το ομώνυμο κομμάτι από το νέο άλμπουμ της  Liv Kristine - Skintight που είναι το τρίτο προσωπικό της και ακολουθεί το Njord που κυκλοφόρησε με τους  Leaves' Eyes το 2009.

Time's up for you
You know I will unzip the truth
You lied, yes you tried
You misbehaving thief
Of lovers and grooms

Hands up for you
Not a chance in the universe
You'll fail or lose
'Cause he's mine, always mine
My found missing link
Now you see why I am

Skintight like a minder
Holding off the enemy
From my lover's ardour
He's mine only mine

In the still of the night you appear
There's a spy in your eyes
So I'll bite off that gleam
You're not a stargazer
You want my lover's delight

Soundless like a tiger
I am sneaking upon my enemies
I'm his lifesaver
And I'll bite if you try
You don't really wanna try

I see the spy in your eyes
But I'm skintight, skintight 

Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Belle & Sebastian - Write About Love

File:Writeaboutlove.jpeg


 Στις 11 Οκτωβρίου κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ των Belle & SebastianBelle & Sebastian Write About Love.
Στο άλμπουμ συμμετέχουν και οι Norah Jones, Carey Mulligan
Το πρώτο σινγκλ Write About Love  δόθηκε δωρεάν για κατέβασμα από την επίσημη σελίδα τους για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
I know a spell
That would make you well
Write about love
It can be in any tense
But it must make sense

I know a trick
Forget that you are sick
Write about love
It can be in any form
Hand it to me in the morning

[Chorus:]
I hate my job, I'm working way too much (every day I'm stuck in an office)
At one o'clock, I take my lunch up on the roof
The city spread below
I write about a man
He's intellectual and he's hot, but he understands

The seconds move on (if you watch the clock)
And the sky grows dark (if you're looking up)
And the girls move from thrill to thrill on the tightrope walk (on the tightrope walk)

[Chorus]

I know a way (so you know the way)
Get on your skinny knees and pray (Maybe not today)
You've got to see the dream through the windows and the trees of your living room (of your living room)
You've got to see the dream through the windows and the trees of your living room


Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

The Magic Numbers - The PulseFile:MagicNumbers Runaway2.jpg 

Άλλο ένα πολύ καλό άλμπουμ από τους  The Magic Numbers το The Runaway

Το "The Pulse" που είναι το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ αποτέλεσε και το πρώτο σινγκλ.


What is it to love?
What is it to feel?
Am I all alone?

Does it hurt to touch?
It doesn't hurt enough
What if I can't tell why you just keep looking up?

Is it the moon and stars above?
What makes you cry?
What makes you hurt?

Is it the moon and stars above?
What makes you hurt?
What makes you yearn for love?

Am I one of you?
Up against the wall, one move and we fall

But it's not my fault
Selfless as I stand
Someone takes your hand then leads me through the door

And to the moon and stars above
What makes you cry?
What makes you hurt?

Is it the moon and stars above?
What makes you hurt?
What makes you know it's love?

Never gonna find me now that I can float away, oh
It's just a lie
It's dreams that shatter
Never gonna find me now that I can float away, oh
It's just a lie

I'm afraid to leave
What else can I do?
I'm afraid to love

Somewhere in this life, motionless in time, someone holds a sign.

Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

Long Distance Call Blues - Rainy Night BluesΑπό το 3ο άλμπουμ των  Long Distance Call BluesMississippi Moonlight [2005]

Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010

Hawkwind - Sentinel

Τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία του Take Me to Your Future το 2006 τα Γεράκια επιστρέφουν με το στούντιο άλμπουμ Blood of the Earth (είχε μεσολαβήσει η κυκλοφορία ενός ακόμα live - Knights of Space το 2008). Η πορεία των Hawkwind συμπληρώνει 41 χρόνια με μοναδικό σταθερό μέλος τον Dave Brock.

Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

Pete Yorn - Paradise Cove
Μετά τη συνεργασία του το 2009 με την Scarlett Johansson ο Pete Yorn κυκλοφόρησε το ομότιτλο άλμπουμ του από το οποίο προέρχεται και το  Paradise Cove στις 28 Σεπτεμβρίου με παραγωγό τον Frank Black . Πρώτο σινγκλ το Precious Stone που ανοίγει και το άλμπουμ.


Play me a song...
Play me a song
Sing your heart out
Expecting the sun
I got what I wanted and it wasn't enough
I got what I wanted when you showed up
I got what I wanted and it's never enough

I drove out to the white trash beach
On a brief vacation
I'd felt freer than I had in a long time
I wondered if it's cause you were gone

I got what I wanted when you showed up
I got what I wanted and it's wasn't enough
I got what I wanted when you showed up
I got what I wanted and it's never enough

Surfers protect the actors from flashers
Fathers and sons talk it out like brothers
The water doesn't sting as much in the summer
The waves can carry you home

To the girl with the shapes and another life
A freckled complexion and squinting eyes

You want so much to tell her but it feels like a lie

I got what I wanted and it's wasn't enough
I got what I wanted when you showed up
I got what I wanted and it's never enough..never enough

When you talk it makes me cringe
you want so bad to have meaning
But you're empty and draining
You're so 4th street
I can't take it
I know I shouldn't care
But you're life's intersecting where mine's disconnecting
But you're life's intersecting where mine's disconnecting


I got what I wanted when you showed up
I got what I wanted and it's wasn't enough
I got what I want when you showed up
I got what I wanted and it's never enough..never enough
that could be bad for u both

Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

Blonde Redhead - Not Getting There
You already know this won't end with kisses
You already see you won't spare one another

But we'll have fine time not getting there
But we'll have fine time not getting there

It's easy on the ear but it's hard on you
You are no exception you won't end in the castle

But we'll have fine time not getting there
But we'll have fine time not getting there
But we'll have fine time not getting there
But we'll have fine time not getting there
But we'll have fine time
But we'll have fine time not getting there

 *******************

Στις 13 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ των Blonde Redhead, Penny Sparkle
Από την επίσημη σελίδα τους προσφέρουν εδώ δωρεάν για κατέβασμα το πρώτο τραγούδι Here Sometimes

 

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Omar Rodriguez Lopez - Victimas Del Cielo
 Cizaña De Los Amores Cover Art

Από το δέκατο έβδομο προσωπικό άλμπουμ (τέταρτο για το 2010, ενώ αναμένεται και η κυκλοφορία του πέμπτου [Un Escorpión Perfumado] !!!!!!!!) του  Omar Rodríguez-López που έχει τίτλο Cizaña de los Amores. Στό άλμπουμ συμμετέχει η  Lisa Papineau που είχε στο παρελθόν  συνεργαστεί με τον Omar Rodriguez Lopez στους " The Mars Volta".

En el mismo lugar
los silencion duran enteros
poca suciedad y esto corazon esqueleto

Trato descifrar
lo que todos preguntaron
y que nunca encontraron

Poco sabe él, que quieres llenar
poco encuentra el que deja de esperar
poco sabe él, que quieres llenar
poco se de mirar para atras

Veo lo que tengo
busco mas que eso
donde estare en realidad?
y entro en desencanto
el llanto para los santos
dejo despertar en realidad

Tiempo lento falta de recuerdos
pienso en el pasado
vivo de lo que he logrado
todo tengo, menos lo que quiero
y si me hace daño
es mejor vivir en vano

victimas del cielo
tengo culpa entre los huesos
hazme ley del hielo
que soy capaz de verlo
y mezclarme con el sol

Poco sabe él, que quieres llenar
poco encuentra el que deja de esperar
poco sabe él, que quieres llenar
poco se de mirar para atras

Veo lo que tengo
busco mas que eso
Donde estare en realidad?
y entro en desencanto
el llanto para los santos
dejo despertar en realidad

Veo lo que tengo
busco mas que eso
Donde estare en realidad?
y entro en desencanto
el llanto para los santos
dejo despertar en realidad


Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

Less Than Jake - TV EPTηλεοπτικά θέματα και διαφημιστικά σποτ διασκευάζουν στο εντεκάλεπτο EP  TV  οι  Less Than Jake.
Η ιδέα για το EP προήλθε από τις διασκευές των θεμάτων των σήριαλ Laverne & Shirley και Happy Days
που  έκαναν στις ζωντανές εμφανίσεις τους. 

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Heart - Red Velvet CarΗ αναμονή 6 χρόνων για την κυκλοφορία νέου άλμπουμ από τις Heart δικαιώθηκε απόλυτα για όσους περίμεναν, με την έλευση του  Red Velvet Car στις 31 Αυγούστου.To άλμπουμ πήγε κατευθείαν στο νο10 του Billboard (μπήκαν για πρώτη φορά στο τοπ 10 μετά από 20 χρόνια  [Brigade1990]).

No need standing in the rain
Just call and tell me where you are
That icy wind will bring the pain
And I don't care if it's far

Don't sit cryin' in your room
Stealin' candy from the jar
I will be there very soon
In my red velvet car

Maybe you got hit real hard
Maybe you are on the floor
People screamin' out your name
'Cause they don't trust you anymore

I'm comin' for you, I comin' for you, I'm comin' for you, I'm comin'
Oh yeah
I'm comin' for you, I comin' for you, I'm comin' for you, yeah yeah
I'm comin', yeah yeah
Oay

So pull your weary bones inside
You can sleep while I drive
Watch the moon out on the lake, I won't even touch the brake
In my red velvet car
In my red velvet car
My red velvet car

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

Apoptygma Berzerk - Imagine There's No Lennon promoImagine There's No Lennon ονομάζεται το live άλμπουμ των Apoptygma Berzerk που κυκλοφορεί από τις 22 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει ένα  cd και ένα dvd από την εμφάνιση του συγκροτήματος στην Κολωνία το 2009 στα πλαίσια της περιοδείας για την προώθηση του  Rocket Science Tour 2009.

Τα κομμάτια που περιλαμβάνονται είναι:

CD
01. Weight of the World
02. Eclipse
03. Mercy Kill
04. Asleep or Awake?
05. Lost in Translation
06. In This Together
07. Shadow
08. You Keep Me from Breaking Apart
09. Until the End of the World
10. Shine On
11. Starsign
12. Non-Stop Violence

DVD
01. Weight of the World
02. Apollo (Live on Your TV)
03. Eclipse
04. Mercy Kill
05. Asleep or Awake?
06. Lost in Translation
07. In This Together
08. Shadow
09. Black vs White
10. You Keep Me from Breaking Apart
11. Until the End of the World
12. Butterfly Defect
13. Bizarre Love Triangle
14. Kathy’s Song (Come Lie Next to Me)
15. Shine On
16. Starsign
17. Non-Stop Violence
 

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

The High Violets - Vortex
Από το νέο τους άλμπουμ Cinema προέρχεται το κομμάτι των The High Violets με πολλές όμορφες  στιγμές, όπως αυτές του Vortex.

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

The Doobie Brothers - NobodyΤην επανεκτέλεση του παλιού τους κομματιού Nobody διάλεξαν οι   The Doobie Brothers σαν πρώτο σινγκλ για το άλμπουμ-επιστροφή τους μετά από δέκα χρόνια στη δισκογραφία που έχει τίτλο: World Gone Crazy.File:The Doobie Brothers - 2010 World Gone Crazy Album Art.jpg

Evil ways of practice may surround you
Callin' on your inner core of life
But your father was just a complex man of bus'ness
And your mother merely portioned out your fright
But run the risk of a sudden loss
You got no mama to bear your cross beside you
Uh huh, uh huh
As midnight angels shine their wings
And time begins just to build a wall around you

Nobody, nobody gonna take my love away from me
Nobody, nobody gonna take my love away from me

Settin' out on a voyage down to Jenner
I've given all I've got to help the cause
Need a place just to settle out my pressures
A place where you and I can sit and pause
So I can see the sky at night
Without a fear of hidden light to blind me
Mm, mm
And so you see the path is clear
And changes will be swayed around me

Nobody, nobody gonna take my love away from me
Nobody, nobody gonna take my love away from me


 
Visit InfoServe for Blogger backgrounds or to create website designs.