.
..


Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Deerhoof - The Merry Barracks / Must Fight Current / Let's Dance The JetThe Merry Barracks


 Must Fight Current
Deerhoof - Must Fight Current by Polyvinyl Records

Let's Dance The Jet  Τον Ιανουάριο αναμένεται να κυκλοφορήσει το δέκατο στούντιο άλμπουμ των  DeerhoofDeerhoof vs. Evil. Στο άλμπουμ θα συμπεριλαμβάνεται και διασκευή του Let's Dance the Jet του Μίκη Θεοδωράκη που ακουγόταν στην ταινία του Κακογιάννη, "Όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά" (When the fish came out)(1967).

Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Cassandra Wilson - Went Down to St. James InfirmaryΜια αρκετά παραλλαγμένη διασκευή του γνωστού  St. James Infirmary (blues) συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ της Cassandra Wilson, Silver Pony με τον τίτλο Went Down to St. James Infirmary.
Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη - Τα Χριστούγεννα του Τεμπέλη
------------------------------Στην ταβέρνα του Πατσοπούλου, ενώ ο βορράς εφύσα, και υψηλά εις τα βουνά εχιόνιζεν, ένα πρωί,
εμβήκε να πίη ένα ρούμι να ζεσταθή ο μαστρο-Παύλος ο Πισκολέτος, διωγμένος από την γυναίκα
του, υβρισμένος από την πενθεράν του, δαρμένος από τον κουνιάδον του, ξορκισμένος από την
κυρά-Στρατίναν την σπιτονοικοκυράν του, και φασκελωμένος από τον μικρόν τριετή υιόν του, τον
οποίον ο προκομμένος ο θείος του εδίδασκεν επιμελώς, όπως και οι γονείς ακόμη πράττουν εις τα
"κατώτερα στρώματα", πως να μουντζώνη, να βρίζη, να βλασφημή και να κατεβάζη κάτω
Σταυρούς, Παναγιές, κανδήλια, θυμιατά και κόλλυβα. Κι έπειτα, γράψε αθηναϊκά διηγήματα!
Ο προβλεπτικός ο κάπηλος, δια να έρχωνται ασκανδαλίστως να ψωμίζουν αι καλαί οικοκυράδες, αι
γειτόνισσαι, είχε σιμά εις τα βαρέλια και τας φιάλας, προς επίδειξιν μάλλον, ολίγον σάπωνα,
κόλλαν, ορύζιον και ζάχαριν, είχε δε και μύλον, δια να κόπτη καφέν. Αλλ' έβλεπέ τις, πρωί και
βράδυ, να εξέρχωνται ατημέλητοι και μισοκτενισμένοι γυναίκες, φέρουσαι την μίαν χείρα υπό την
πτυχήν της εσθήτος, παρά το ισχίον, και τούτο εσήμαινεν, ότι το οψώνιον δεν ήτο σάπων, ούτε
ορύζιον ή ζάχαρις.
'Ηρχετο πολλάκις της ημέρας η γριά - Βασίλω, πτωχή, έρημη και ξένη στα ξένα, ήτις δεν είχε
προλήψεις κι έπινε φανερά το ρούμι της. Ήρχετο και η κυρά-Κώσταινα η Κλησάρισσα, ήτις
εβοηθούσε το κατά δύναμιν εις την εκκλησίανμ ισταμένη πλησίον του μανουαλίου, δια να κολλά τα
κεριά, και όσας πεντάρας έπαιρνε την Κυριακήν, όλας τας έπινε, μετ' ευσυνειδήτου ακριβείας, την
Δευτέραν, Τρίτην και Τετάρτην.
Ήρχετο κι η Στρατίνα, νοικοκυρά με δύο σπίτια, οπού εφώναζεν εις την αυλόπορταν, εις τον
δρόμον και εις το καπηλείον όλα τα μυστικά της, δηλ. τα μυστικά των άλλων, και μέρος μεν αυτών
έμενον εις την αυλήν, μέρος δε έπιπτον εις το καπηλείον, και τα περισσότερα εχύνοντο εις τον
δρόμον, κι εξενομάτιζε τον κόσμον, ποία νοικάρισσα της καθυστερεί δύο νοίκια, ποίος οφειλέτης
της χρεωστεί τον τόκον, ποία γειτόνισσα της επήρεν ένα είδος, δανεικόν κι αγύριστον.
Ο μαστρο-Δημήτρης ο φραγκορράφτης της εχρωστούσε τρία νοίκια, ο μαστρο-Παύλος ο
Πισκολέτος πέντε, και τον μήνα που έτρεχεν, εξ. Η Λενιώ, η κουμπάρα της, της πέρασε δευτέραν
υποθήκην με δόλον εις το σπίτι, και τώρα ήτον ανάγκη να τρέχη εις δικηγόρους και
συμβολαιογράφους, δια να εξασφαλίση τα δίκαιά της. Η Κατίνα, η ανεψιά της από τον πρώτον
άνδρα της, της είχεν αφήσει ένα αμανάτι δια να την δανείση δέκα δραχμάς, και τώρα, ακτά την
εκτίμησιν δύο χρυσοχόων, απεδείχθη, ότι το ασημικόν ήτο κάλπικον και δεν ήξιζεν ούτε όσα ήξιζαν
τα δύο φυσέκια με τες σκουριασμένες μπακίρες - που, αφού, κατά την συνήθειάν της (αυτό δεν το
έλεγεν, αλλά ήτο γνωστόν), έβγαλεν έξω το γερο-Στρατήν, τον άνδρα της, την κόρην της, την
Μαργαρίταν και την εγγονήν της, την Λενούλαν, ήνοιξε την κρύπτην, απέθεσεν εκεί το ενέχυρον,
έβγαλε το κομπόδεμα, έλαβε τα φυσέκια, και τα ενεχείρισε με τρόπον, οπού εσήμαινε να τα δώση
και να μην τα δώση, κι εφαίνετο ως να εκολλούσαν τα χέρια της, εις την πτωχήν την Κατίναν.
Η Ασημίνα, η παλαιά νοικάρισσά της, τραγουδίστρα το επάγγελμα, όταν εξεκουμπίσθη κι έφυγε,
της εχρωστούσε τρία μηνιάτικα και εννέα ημέρας. Και τα μεν έπιπλα, οπού έπρεπε κατά δίκαιον
τρόπον να τα εκχωρήση εις την σπιτονοικοκυράν, τα παρέδωκεν εις τον κούκον της, τον τελευταίον
αγαπητικόν της, που να τσάκιζε το πόδι της, να μην είχε σώσει ποτέ... Και εις αυτήν δεν έδωκεν
άλλο τίποτε, παρά ένα παλιοφυλαχτόν εκεί, λιγδιασμένον, και της είπε μυστηριωδώς, ότι αυτό
περιείχε Τίμιον Ξύλον... Σαν εκγρεμοτσακίσθη και έφυγε, το ανοίγει και αυτή εκ περιεργείας, και
αντί Τιμίου Ξύλου, τί βλέπει;... κάτι κουρέλια, τρίχες, τούρκικα γράμματα, σκοντάματα, μαγικά,
χαμένα πράματα... Τ' ακούτε σεις αυτά;
Εισήλθε, ριγών, ο μαστρο-Παυλάκης και εζήτησεν ένα ρούμι. Το παιδί του καπηλείου, οπού τον
ήξευρε καλά, του είπε
-Έχεις πεντάρα;
Ο άνθρωπος έσεισε τους ώμους με τρόπον διφορούμενον.
-Βάλε συ το ρούμι, είπεν.
Πως να έχει πεντάρα; Καλά και τα λεπτά, καλή η δουλειά, καλό και το κρασί, καλή κι η κουβέντα,
όλα καλά. Καλλίτερον απ' όλα η ραστώνη, το ντόλστσε φαρ νιένττε των αδελφών Ιταλών. Αν εις
αυτόν ανετίθετο να συντάξη τον κανονισμόν της εβδομάδος, θα ώριζε την Κυριακήν δια σχόλην,
την Δευτέραν δια χουζούρι, την Τρίτην δια σουλάτσο, την Τετάρτην, Πέμπτην και Παρασκευήν δι
εργασίαν, και το Σάββατον δια ξεκούρασμα. Ποιός λέει, ότι αι εορταί είναι πάρα πολλαί δια τους
ορθοδόξους Έλληνας, και αι εργάσιμοι είναι πολύ ολίγαι; Αυτά τα λέγουν όσοι δεν έκαμαν ποτέ
σωματικήν εργασίαν και ηξεύρουν μόνον δια τους άλλους να θεσμοθετούν.
Ακριβώς την ώραν ταύτην ήλθεν απ' αντικρύ ο Δημήτρης ο φραγκορράφτης, δια να πίη το πρωινόν
του. Μόνην παρηγορίαν είχε, να κάμνη αυτά τα συχνά ραξιδάκια, καθώς τα ωνόμαζε. Διέκοπτεν επί
πέντε λεπτά την εργασίαν του, δέκα φοράς την ημέραν, και ήρχετο να πίνη ένα κρασί. Έπαιρνεν
εργασίαν από τα μαγαζιά και εδούλευεν ως κάλφας εις το δωμάτιόν του.
Εισήλθε και παρήγγειλεν ένα κρασί. Είτα, ιδών τον Παύλον
-Βάλε και του μαστρο-Παυλάκη ένα ρούμι, είπεν.
Ως από Θεού σταλμένος, δια να λύση το ζήτημα της πεντάρας, μεταξύ του πελάτου και του
υπηρέτου, εκάθισε πλησίον του Παύλου και ήρχισε τοιαύτην ομιλίαν, η οποία ήτο μεν συνέχεια
των ιδίων λογισμών του, εις δε τον Παύλον εφάνη ως συνηγορία υπέρ των ιδικών του παραπόνων.
-Που σκόλη και γιορτή, μαστρο-Παυλέτο, φίλε μου, είπεν ούτε καθισιό, ούτε χουζούρι. Τ' Άη-
Νικολάου δουλέψαμε, τ' Άη-Σπυρίδωνα δουλέψαμε, την Κυριακή προχθές δουλέψαμε. Έρχονται
Χριστούγεννα, και θαρρώ, πως θα δουλεύουμε, χρονιάρα μέρα...
Ο Παύλος έσεισε την κεφαλήν.
-Θέλω κάτι να πω, αλλά δεν ξέρω για να τα σταμπάρω περί γραμμάτου μαστρο-Δημήτρη μου, είπε.
Μου φαίνεται, πως αυτοί οι μαστόροι, αυτοί οι αρχόντοι, αυτή η κοινωνία πολύ κακά έχουνε
διωρισμένα τα πράγματα. Αντί να είναι η δουλειά μοιρασμένη ίσια τις καθημερινές, πέφτει
μονομιάς και μονομπάντα. Δουλεύουμε βιαστικά τις γιορτάδες, και ύστερα χασομερούμε
εβδομάδες και μήνες τις καθημερινές.
-Είναι και η τεμπελιά εις το μέσο, είπε μετά πονηράς αυθαδείας το παιδί του καπηλείου, ωφεληθέν
από μίαν στιγμήν, καθ' ην ο αφέντης του είχεν ομιλίαν εις το κατώφλιον της θύρας και δεν ηδύνατο
ν' ακούση.
-Ας είναι, τί να σου κάμη η προκομμάδα και η τεμπελιά; είπεν ο Δημήτρης. Το σωστό είναι, πολλά
κεσάτια και ολίγη μαζωμένη δουλειά. Καλά λέει ο μαστρο-Παύλος. Άλλο αν είμαι ακαμάτης εγώ,
ας πούμε, ή ο Παύλος, ή ο Πέτρος, ή ο Κώστας ή ο Γκίκας. Εμένα η φαμίλια μου δουλεύει, εγώ
δουλεύω, ο γυιός μου δουλεύει, το κορίτσι πάει στη μοδίστρα. Και μ' όλα αυτά, δεν μπορούμε
ακόμα να βγάλουμε τα νοίκια της κυρα-Στρατίνας. Δουλεύουμε για την σπιτονοικοκυρά,
δουλεύουμε για τον μπακάλη, για τον μανάβη, για τον τσαγκάρη, για τον έμπορο. Η κόρη θέλει το
λούσο της ο νέος θέλει το καφενείο του, το ρούχο του, το γλέντι του. Ύστερα, κάμε προκοπή.
-Υγρασία μεγάλη, μαστρο-Δημήτρη, είπεν ο Παυλέτος, αποκρινόμενος εις τους ιδίους στοχασμούς
του. Υγρασία κάτω στα μαγαζιά, χαμηλό το μέρος, η δουλειά βαρειά, ρεματισμοί, κρυώματα.
Ύστερα κόπιασε, αν αγαπάς, να αργάζης τομάρια. Το δικό μας το τομάρι άργασε πια, άργασε...
-Καλά αργασμένο το δικό σου, μαστρο-Παύλο, αυθαδίασε πάλιν ο υπηρέτης, αινιττόμενος ίσως τας
μεταξύ του Παύλου και του γυναικαδέλφου του σκηνάς.
Είτα εισήλθεν ο κάπηλος. Ο μαστρο-Δημήτρης απήλθε, να επαναλάβη την εργασίαν του και η
ομιλία έπαυσεν.
Ο μαστρο-Παύλος αφέθη εις τας φαντασίας του. Σάββατον σήμερον, μεθαύριον παραμονή, την
άλλην Χριστούγεννα. Να είχε τουλάχιστον λεπτά δια να αγοράση ένα γαλόπουλο, να κάμη και
αυτός Χριστούγεννα στο σπίτι του, καθώς όλοι! Μετενόει τώρα πικρώς, διότι δεν επήγε τας
τελευταίας ημέρας εις τα βυρσοδεψεία να δουλεύση και να βγάλη ολίγα λεπτά, δια να περάση
πτωχικά τας εορτάς. "Υγρασία μεγάλη, χαμηλό το μέρος, η δουλειά βαρειά. Κόπιασε να αργάζης
τομάρια! Το σικό μας το τομάρι θέλει άργασμα!"
Είχεν ακούσει τον λαϊκόν μύθον δια τον τεμπέλην, οπού επήγαιναν να τον κρεμάσουν, και όστις
συγκατένευσε να ζήση υπό τον όρον να είναι "βρεμένο το παξιμάδι". Εγνώριζε και την άλλην
διήγησιν δια το τεμπελχανιό, το οποίον ίδρυσε, λέγουν, ο Μεχμέτ Αλής εις την πατρίδα του
Καβάλαν. Εκεί, επειδή το κακόν είχε παραγίνει, ο επιστάτης εσοφίσθη να στρώνη μίαν ψάθαν, επί
της οποίας ηνάγκαζε τους αέργους να εξαπλώνωνται. Είτα έβαζε φωτιάν εις την ψάθαν. Όποιος
επροτίμα να καή, παρά να σηκωθή από την θέσιν του, ήτο σωστός τεμπέλης και εδικαιούτο να
φάγη δωρεάν το πιλάφι. Όποιος εσηκώνετο και έφευγε το πυρ, δεν ήτο σωστός τεμπέλης και έχανε
τα δικαιώματα. Τόσοι Βαλλιάνοι, τόσοι Αβέρωφ και Συγγροί, εσκέπτετο ο μαστρο-Παύλος, και
κανείς εξ αυτών να μην ιδρύση παραπλήσιόν τι εις τας Αθήνας!
Ο μαστρο-Παυλάκης επεριδιάβασεν ακόμη δύο ημέρας και την άλλην ήτο παραμονή. Το
γαλόπουλο δεν έπαυσε να το ονειροπολή και να το ορέγεται. Πώς να το προμηθευτή;
Αφού ενύκτωσε, διωγμένος καθώς ήτον από το σπίτι, απετόλμησε και ήλθεν από ένα πλάγιον
δρομίσκον και ήτον έτοιμος να χωθή εις το καπηλείον. Ο νους του ήτο αναποσπάστως
προσηλωμένος εις το γαλόπουλο. Θα εχρησίμευε τούτο, εάν το είχε, και ως μέσον συνδιαλλαγής με
την γυναίκα του.
Εκεί, καθώς εστράφη να εμβή εις το καπηλείον, βλέπει εν παιδίον της αγοράς, με μίαν κοφίναν επ'
ώμων, ήτις εφαίνετο ακριβώς να περικλείη ένα γάλον, αγριολάχανα, πορτοκάλια, ίσως και
βούτυρον και άλλα καλά πράγματα, Το παιδίον εκοίταζε δεξιά και αριστερά και εφαίνετο να
αναζητή οικίαν τινά. Ήτο έτοιμον να εισέλθη εις το καπηλείον δια να ερωτήση. Έπειτα είδε τον
Παύλον και εστράφη προς αυτόν.
-Ξέρεις, πατριώτη, του λόγου σου, που είναι εδώ χάμου το σπίτι του κυρ-Θανάση του
Μπελιοπούλου;
-Του κυρ-Θανάση του Μπε...
Αστραπή, ως ιδέα, έλαμψεν εις το πνεύμα του Παύλου.
-Μούπε τον αριθμό και το εξέχασα τώρα γρήγορα έπιασε σπίτι εδώ χάμου, σ' αυτόν το δρόμο... τον
είχα μουστερή από πρώτα... μπροστήτερα καθότανε παρά πέρα, στο Γεράνι.
24grammata.com 4
-- Του κυρ-Θανάση του Μπελιοπούλου! αυτοσχεδίασε ο μαστρο-Παύλος να, εδώ είναι το σπίτι του.
Να φωνάξης την κυρα-Παύλαινα, μέσα στην κάτω κάμαρα, στο ισόγειο... αυτή είναι η νοικοκυρά
του... πως να πώ; είναι
η γενειά του... τη έχει λύσε-δέσε, σ' όλα τα πάντα... οικονόμισσα στο νοικοκυριό του... είναι
κουνιάδα του... μαθές θέλω να πω, ανιψιά του... φώναξέ την και δώσε της τα ψώνια.
Και βαδίσας ο ίδιος πέντε βήματα, κατά την θύραν της αυλής, έκαμε πως φώναξε
-Κυρά-Παύλαινα, κόπιασ' εδώ να πάρης τα ψώνιαμ που σου στέλλει ο κύριος... ο αφέντης σου.
Καλά ήλθαν τα πράγματα έως τώρα. Ο μαστρο-Παυλάκης έτριβε τας χείρας και ησθάνετο εις την
ρίνα του την κνίσαν του ψητού κούρκου. Και δεν τον έμελλε τόσον δια τον κούρκον, αλλά θα
εφιλιώνετο με τη γυναίκα του. Την νύκτα επέρασεν εις εν ολονύκτιον καφενείον και το πρωί επήγεν
εις την εκκλησίαν.
Όλην την ημέραν προσεκολλήθη εις μίαν συντροφιάν, έπειτα εις μίαν άλλην παλαιών γνωρίμων
του, εις το καπηλείον, όπου έμεινε τας περισσοτέρας ώρας ανοικτόν, με τα παράθυρα κλεισμένα,
και επέρασε με ολίγους μεζέδες και με αρκετά κεράσματα.
Το βράδυ, αφού ενύκτωσε, επήγε με τόλμην από τας πολλάς σπονδάς και από την ενθύμησιν του
κούρκου και έκρουε την θύραν της οικογενείας του. Η θύρα ήτο κλεισμένη έσωθεν.'
-Καλησπέρα, κυρα-Παύλαινα, εφώναξεν απ'έξω, χρόνους πολλούς. Πώς πήγε ο γάλος; Βλέπεις,
εγώ πάλε;
Ουκ ην φωνή, ουδέ ακρόασις. Όλη η αυλή ήτο ήσυχος. Τα ισόγεια, αι τρώγλαι, τα κοτέτσια της
κυρα-Στρατίνας, όλα εκοιμώντο. Ο σκύλος μόνον εγνώρισε τον μαστρο-Παύλον, έγρυξεν ολίγον
και πάλιν ησύχασεν.
Υπήρχον εκεί εκτός από το ψυχομέτρι τριων ή τεσσάρων οικογενειών, οπού εκατοικούσαν εις τ'
ανήλια δωμάτια, δύο γίδες, δώδεκα όρνιθες, τέσσαρες γάτοι, δύο ινδιάνοι και πολλά ζεύγη
περιστερών. Αι δύο γίδες ανεχάραζαν βαθιά εις το σκεπασμένο μανδράκι τους, αι όρνιθες έκλωζον
υποκώφως εις το κοτέτσια τους, τα περιστέρια είχαν μαζωχθή εις τους περιστερώνας περίτρομαα
από το κυνήγι, οπού ήρχιζον εναντίον των την νύκτα οι γάτοι. Όλοι αυτοί οι μικροί θόρυβοι ήσαν
το ροχάλισμα της αυλής κοιμωμένης.
Πάραυτα ηκούσθη κρότος βημάτων εις το σπίτι.
-Έ, μαστρο-Παύλε, είπε πλησιάσασα η κυρα-Στρατίνα, νάχουμε και καλό ρώτημα... Τί γάλος και
γαλίζεις και γυαλίζεις και καλό να μούχης, ασίκη μου; Είδαμε κι επάθαμε να σκεπάσουμε το
πράμα, να μη προσβαλθή το σπίτι... Εκείνος που ήτον δικός του ο γάλος, ήλθε μεσάνυκτα κι
εφώναζε, έκανε το κακό, και μας φοβέριζεν όλους, κι η φαμίλια σου, επειδής τον είχε κόψει το
γάλο, μαθές, και τον είχε βάλει στο τσουκάλι, βρέθηκε στα στενά... κλειδώθηκε μες στην κάμαρα,
και δεν ήξευρε τι να κάμη... Είπε και ο κουνιάδος σου.. καλό κελεπούρι ήτανε κι αυτό, μαθές... και
επέρασεν η φαμίλια σου όλην την ημέραν κλειδομανταλωμένη μέσα, από φόβον μην ξαναέλθη
εκείνος πούχε το γάλο και μας φέρη και την αστυνομία... ήτον φόβος να μην προσβαλθή κι εμένα
το σπίτι μου. Άλλη φορά, τέτοιαα αστεία να μην τα κάνης, μαστρο-Παυλάκη. Τέτοια προσβολή να
λείπη από το σπίτι μου, εμένα, τ' ακουσες;
Ο μαστρο-Παύλος ηρώτησε δειλά
-Τώρα... είναι μέσα η φαμίλια μου;
-Είναι μέσα όλοι τους, κι έχουνε κλειδωμένα καλά, και το φως κατεβασμένο, δια τον φόβο των
Ιουδαίων. Κοίταξε, μη σε νοιώση από πουθενά, κείνος ο σκιάς ο κουνιάδος σου, πάλε...
-Είναι μέσα;
-'Η μέσα είναι, ή όπου είναι έφθασε... να, κάπου ακούω τη φωνή του.
Ηκούσθη, τω όντι, μία φωνή εκεί πλησίον, ήτις δεν υπέσχετο καλά δια τον νυκτερινόν επισκέπτην.
24grammata.com 5
-Έ, μαστρο-Παυλίνε, έλεγε, καλός ήταν ο γάλος...
Ποίος ήτον ο ομιλήσας, άδηλον. Ίσως να ήτο ο μαστρο-Δημήτρης ο γείτων. Δυνατόν να ήτο και ο
φοβερός γυναικάδελφος του μαστρο-Παύλου.
-Και να μην πάρω κι εγώ ένα μεζέ; παρεπονέθη ως τόσον ο άνθρωπός μας.
Τι σου χρειάζεται ο μεζές, μαστρο-Παυλάκη μου; επανέλαβεν η Στρατίνα. Τα πράματα είναι πολύ
σκούρα. Άφσε τα αυτά. Δουλειά, δουλειά! Η δουλειά βγάζει παλληκάρια. Ό,τι έγινε-έγινε, να πας
να δουλέψης, να μου φέρης εμένα τα νοίκια μου. Τ' ακούς;
-Τ' ακούω.
-Φέρε μου εσύ τον παρά, κι εγώ, με όλη τη φτώχεια, την θυσιάζω μια γαλοπούλα και τρώμε.
Ηκούσθη από μέσα βραχνός μορμυρισμός, είτα φωνή μικρού παιδιού είπε
-Την υγειά σου, μάτο-Πάλο, τεμελόκυλο, κακέ πατέλα. Τόνε φάαμε το λάλο. Να πάλε κι εσύ πέντε,
κι άλλε πέντε, δέκα!
Προφανώς ήτον μέσα ο φοβερός ο γυναικάδελφος, και είχε δασκαλέψει το παιδί να τα φωνάζη
αυτά.
-Μη στέκεσαι στιγμή, μαστρο-Παυλέτο, είπεν η Στρατίνα το καλό που σου θέλω! Δρόμο τώρα, και
μεθαύριο δουλειά, δουλειά!...
Ηκούσθη κρότος, ως να εσηκώθη τις από μέσα, και να επλησίαζε με βαρύ βήμα προς την θύραν.
-Δρόμιο, επανέλαβε μηχανικώς ο Παύλος, συμμορφούμενος εμπράκτως με την λέξιν... δρόμιο και
δουλειά!

============================
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
============================


Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Pavlov's Dog - Angeline

 


Αντάξιο του παρελθόντος τους που μας χάρισε μερικά μικρά αριστουργήματα το νέο  άλμπουμ των  Pavlov's Dog,  Echo And Boo. Το άλμπουμ των Pavlov's Dog, που μας επισκέφθηκαν πολύ πρόσφατα  είναι το πρώτο του συγκροτήματος μετά το 1990 και ο πλήρης τίτλος του είναι The Adventures Of Echo & Boo And Assorted Small Tails. Με πολύ καλές συνθέσεις και τον David Surkamp (που είναι και ο μοναδικός από τα αρχικά μέλη στο συγκρότημα σήμερα) σε εξαιρετική φόρμα βάζει ένα ακόμα πολύτιμο λίθο δίπλα στα πετράδια τη δεκαετίας του 70.


Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Captain Beefheart (15.1.1941 - 17.12.2010)

Λίγο πριν κλείσει τα 70 έφυγε από κοντά μας ο Captain Beefheart  (Don Glen Vliet), άλλη μια από της μουσικές ιδιοφυΐες που ξεπρόβαλαν τη δεκαετία το 60. Ο Captain Beefheart που ουσιαστικά είχε απομακρυνθεί από το μουσικό στερέωμα από το 1982 με το συγκρότημά του (The Magic Band) κυκλοφόρησε 12 στούντιο άλμπουμ. Η μουσική του είχε σαν αρχική επιρροή τα μπλουζ αλλά δύσκολα θα μπορούσε να περιθωριοποιηθεί κατατασσόμενη σε κάποια μουσική κατηγορία, γιατί απλωνόταν σε πολύ περισσότερες με περίσσεια άνεση. Δεν είναι καθόλου τυχαία η φιλική του σχέση με το  Frank Zappa που του έδωσε και το όνομα Captain Beefheart. Επίσης οι καλλιτεχνικές του ανησυχίες δεν ήταν περιορισμένες στο χώρο της μουσικής αλλά και σε άλλες τέχνες όπως η ζωγραφική και η ποίηση. Δείγματα από πίνακές του μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του εδώ, ενώ τους στίχους και ποιήματά του εδώ.

Middle Flower, 1990

Το BBC έχει κάνει ένα μικρό αφιέρωμα σε αυτόν εδώ.
 
Safe As Milk Well my cigarette died when I washed my face
Dropped some drops in an ashtray hit a wrong place
Woman at my blinds to see spiders spinning lines
Its a safe as milk it's a safe as milk
I never heard it put quite that way
The shape I'm in is a gone a way
They called a day they called a day
Yesterday's paper headlines approach rain gutter teasing rusty cat sneezing
Soppin wet hammer dusty and wheezing
Lusty alley whining trashcan blues
Children running after rainbows stocking poor
Gracious ladies nylon hanging on to line
Jumping onto leg looking mighty fine

Sorrows lollipop lands stick-broken on a dark carnival ground
Pop up toaster cracklin
Aluminium rhythm and sound
Ev'ry day pencil lazy and sharp
The icebox inside looking like a harp
E-lectric bulb been out for years
Freezer fumes feed the gas tears
Cheese in the corner with a mile long beard
Bacon blue bread dog eared (repeat twice)

I may be hungry but I sure ain't weird

Ice Cream For Crow 


It's so hot
looks like you have three beaks crow
the moon's so full
white hat on a pumpkin
you know there's something
the moon was a stone's throw
stop the show
I need to say hello
to the crow
light the fire piano
the moon showed up
and it started to show
tonight there'd be ice cream
ice cream for crow
ice cream for crow
sun cream by day
ice cream for crow
ice cream by night
ice cream by day
the sun ain't stable
ice cream for crow
crow pants the scarecrow
crow dance ah ho ho
crow dance ah panther
scare crow you answer
you can hee and haw
laugh and scratch
ha ha ha
ha ha ha
boss and toss
don't shake my hand
give me your claw
two tears in a haystack
scarecrow get back
tonight there's gonna be
a feather treatment
beneath the symbol
we'll all assemble
oh how we'll fly
oh how we'll tremble
cut the cake
we'll all get well
turn up the speakers
hop flop squawk
it's a keeper
ice cream for show
ice cream for crow
now now that's it
now you can go


Sure 'nuff 'n Yes I Do Well I was born in the desert came on up from New Orleans
Came up on a tornado sunlight in the sky
I went around all day with the moon sticking in my eye

Hey hey hey all you young girls wherever you're at
I got a brand new Cadillac I got a Ferrari too
Sure 'nuff baby sure 'nuff 'n yes I do
Got the time to teach ya' now, bet you'll learn some too
Got the time to teach ya' now, bet you'll learn some too
Sure 'nuff baby sure 'nuff 'n yes I do

Hey hey hey all you young girls whatever you do
Hey hey hey all you young girls whatever you do
Well come on by and see me I'll make it worth it to you

.....with me and I'll ..with me and you
Sleep with me and I'll sleep with me and you
Stick with me and I'll stick with me and you

 Mirror Man


Mirror man mirror me
Mirror than mirror me
Mirror man mirror than
Mirror land farther than
Mirror day mirror way
Mirror man mirror way
Mirror man mirror me
Mirror man mirror me
Mirror me..(inaudible)...

Mirror dawn dawnin' on me
Crack o dawn mirror dawn
Mirror man mirror gone
Mirror fall down mirror gone down

Mirror girl mirror boy
Mirror frog mirror man
Mirror worm mirror worm
Mirror bird mirror germ
germ..(inaudible)...

Little girl little girl
Little girl little girl

Mirror man mirror me
Mirror man mirror me
Mirror man mirroe me
Mirror man further than
Mirror day mirror way
Mirror man mirror me
Mirror dawn dawnin' on me
Dawnin' on me dawnin' on me
Dawnin' on me dawnin' dawnin'
drum dromb..(inaudible)...

Lead me to your mirror now
Lead me to your mirror then
Lead me to your mirror now
Lead me to your mirror then
Mirror man mirror man
Mirror man mirror man
Mirror you mirror me
Mirror you you're ya go ga..(inaudible)...

Ντοκυμανταίρ του BBC για τον Captain Beefheart (1997)


 

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Ronnie Wood - Lucky ManΟ Eddie Vedder συμμετέχει στα φωνητικά του Lucky Man από τον 7ο προσωπικό δίσκο του Ronnie Wood,    I Feel Like Playing. Επισης συμμετέχουν στο άλμπουμ και οι Slash, FleaBilly Gibbons  από τους  ZZ Top, Kris KristoffersonBobby Womack, Ian McLagan και άλλοι.

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

David Gray - A Moment Changes Everything
Το κομμάτι που κλείνει το διπλό (όχι στη μεγάλη Βρεττανία) πρόσφατο άλμπουμ του David Gray, Foundling έγινε το πρώτο σινγκλ. Το A moment changes everything προστέθηκε στο δεύτερο bonus cd και μάλιστα στο τέλος του γιατί ο ίδιος πίστευε πως δεν ταίριαζε με το ύφος του υπόλοιπου άλμπουμ.
 
Come on, come on, come on
come on, come on, come on
The stolen glances, broken threads
The visions looming in our heads
The years spent running parallel
To everything that might of been
No longer possible to hide
The feeling welling up inside
Ain’t never been this close before
Ain’t never felt so far away
When a moment
A moment changes everything
When a moment
A moment changes everything
When a moment, it changes everything
The summer sky is blushing pink
The heart is running out of sync (?)
Could this just be the day, I think
When anything is possible
Well, hey now you’ve been here before
To see your face and slam the door
And waiting for the floor to drop
Feel like time is standing still
When a moment
A moment changes everything
(repeat x3)
When a moment, it changes everything
Come on, come on, come on
Come on, come on, come on
(repeat)
A moment, a moment changes everything
(repeat x4)
Then a moment
A moment changes everything
A moment

Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

Edwyn Collins - Losing Sleep
Το ομώνυμο κομμάτι και πρώτο σινγκλ παράλληλα, από το έβδομο στούντιο άλμπουμ του Edwyn Collins, Losing Sleep. Το άλμπουμ κυκλοφορεί από τις 13 Νοεμβρίου και συμμετέχουν οι Alex Kapranos, Nick McCarthy, Roddy Frame, Johnny MarrRyan Jarman, Jacob Graham, Connor Hanwick και Jonathan Pierce.Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Boris Kovac - Winter SongΑπό δύο cd  αποτελείται η νέα κυκλοφορία του Boris Kovač, Chamber Music.
Το πρώτο ( Anamnesis, Ecumenical Mysteries) είναι  εκτελεσμένο από  την  Sunny Orchestra και έχει γραφτεί το 1991-92 κατά τη διάρκεια του πολέμου στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Το δεύτερο  (Dances and Ballads from the Highland)  είναι εκτελεσμένο από το κουαρτέτο TAJJ  και περιέχει συνθέσεις των τελευταίων 15 χρόνων.

Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

Chris de Burgh - Go Where Your Heart Believes

File:Moonfleet and Other Stories cover.jpgΑπό 2 μέρη αποτελείται το νέο άλμπουμ του Chris de BurghMoonfleet & Other Stories. Όπως λέει και ο τίτλος του το πρώτο μέρος (18 κομμάτια) είναι βασισμένο στο βιβλίο του J. Meade Falkner (1895 - 1903),  Moonfleet (*),  ενώ στο β΄μέρος (6 κομμάτια) αφηγείται μουσικά κάποιες άλλες ιστορίες. Με το άλμπουμ ο Chris de Burgh κινείται εξαιρετικά στο χώρο της πρώτης περιόδου της καριέρας του, τότε που ήταν περισσότερο τροβαδούρος και που ήταν και ο πιο δημιουργικός.

 Freedom calls
And in your heart you have been waiting
For this moment to come
Within these walls
You have heard words of inspiration
That have opened your eyes

I am old
But there's a wisdom that comes with years
You are young and it's so easy when you have no fears

Go, go where your heart believes
Your memories are waiting
It's the only way to find out who you are

In this life
There is a road that you must follow
To the left or the right
One is wide but the other is hard and narrow
Take this one and you can call it your own
There will so many voices trying to turn you round
Take a moment just to listen then carry on

Go, go where your heart believes
Your memories are waiting
It's the only way to find out who you are

There will be times when you're lost and lonely
And you will have no-one beside you
And that is when you'll find the hidden one inside
Who will help you through

Go, go where your heart believes
Your memories are waiting
And your dreams are on their way; go, go to your destiny
You know I will be with you every step of the way; go

(Go where your heart believes) Freedom calls; (Go to your destiny)

Go where your heart believes
(*) Όποιος ενδιαφέρεται να διαβάσει το βιβλίο στα Αγγλικά μπορεί να το βρει  εδώ.

Halford - Like There's No Tomorrow
Από το 4ο άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις 28 Σεπτεμβρίου με το πρότζεκτ του Halford ο  Rob Halford   και έχει τίτλο Halford IV: Made of Metal.Το άλμπουμ αποτελείται από καθαρό ατόφιο μέταλλο επιβεβαιώνοντας απόλυτα τον τίτλο του.


One chance, one dream for you
No limits to deny
Move on and grab the prize
Like diamonds in the sky

[Bridge]
Stay strong and you'll believe
Stay strong and then you'll see

[Chorus]
Beg steal or borrow
Like there's no tomorrow
Your fortune is fleeting
But love has no bounds
Dare to be open
Your wild heart has spoken
Each one of us has
What we know must be found
Must be found

This is the moment
That is rightful in your soul
Do what it takes to make
That victory your goal

[Repeat bridge & chorus]

Stand at the top of the mountain
With all of the world at your feet
You're seeking the eternal fountain
Drink up yes drink all that you need

[Repeat bridge & chorus]

Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Giant Sand - Monk's Mountain
25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ οι Giant Sand  συνεχίζουν τη δισκογραφική τους παρουσία με το πολύ καλό Blurry Blue Mountain που κυκλοφόρησε στις 25 Οκτωβρίου από τη Fire Records.

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Bruce Springsteen & The E Street Band - Because The Night The Promise


Μια συλλογή που περιέχει τα σέσιον από το Darkness on the Edge of Town   κυκλοφόρησε στις 16 Νοεμβρίου ο  Bruce Springsteen. Η συλλογή κυκλοφορεί σε μορφή διπλού cd με τίτλο The Promise και σε μορφή box set με το όνομα "The Promise: The Darkness on the Edge of Town Story". Οι κριτικές για την κυκλοφορία ήταν, απολύτως δικαιολογημένα, σε συντριπτικό βαθμό θετικές .

Take me now baby here as I am
Pull me close, try and understand
Desire is hunger is the fire I breathe
Love is a banquet on which we feed

Come on now try and understand
The way I feel when I'm in your hands
Take my hand come undercover
They can't hurt you now,
Can't hurt you now, can't hurt you now
Because the night belongs to lovers
Because the night belongs to lust
Because the night belongs to lovers
Because the night belongs to us

Have I doubt when I'm alone
Love is a ring, the telephone
Love is an angel disguised as lust
Here in our bed until the morning comes
Come on now try and understand
The way I feel under your command
Take my hand as the sun descends
They can't touch you now,
Can't touch you now, can't touch you now
Because the night belongs to lovers ...Revolution Renaissance - Trinity


File:Trinity (Revolution Renaissance ).jpgΤρίτο και τελευταίο(;) άλμπουμ για τους Revolution Renaissance, που ανακοίνωσαν τη διάλυσή τους πριν την κυκλοφορία του Trinity.
 Ως αιτία για τη διάλυση ο Timo Tolkki ανέφερε τα προσωπικά του προβλήματα, την απουσία ενδιαφέροντος από τους οργανωτές συναυλιών για να παρουσιάσουν ζωντανά τη δουλειά τους λόγω των γενικότερων συνθηκών που επικρατούν στη μουσική βιομηχανία. "Ένα ροκ συγκρότημα δε μπορεί να υπάρξει χωρίς την άμεση επαφή με τους οπαδούς του" είπε.
Κρίμα...

When love beckons to you, follow him,
Though his ways are hard and steep,
And when his wings enfold you yield to him,
Though the sword hidden among his pinions may wound you.
And when he speaks to you believe in him,
Though his voice may shatter your dreams as the north wind
lays waste the garden.

Years have passed us by
And yet we can't find inner peace
We grieved, we cried
The grass springs from the perished seed

Long dark winter night
Begging for sun to shine
We've lost our sight, our souls, our dreams

How it's meant to be?
Will we ever find our way out of here?

You wake up every morning
And choose a new disguise
To find your piece of easy street
To find a better life

Day by day you lose your hope
Day by day you lie
Blaming all the ones you love
Leaving them behind

I know it's not easy when faith's running dry
Nowhere to cling on and nowhere to hide

I wish I had someone to show me
A way I could see life again through my lost inner child's eyes
But I'm so afraid

Trinity, Trinity, Purify me
Trinity, Trinity, Heal my wounds
Trinity, Trinity, Free my spirit
Trinity, Trinity, Rescue me
Trinity, Trinity, Change my life
Trinity, Trinity, Save my soul

Long is the road
When you've walked on your own
Time's passed me by
I just know I've survived

Long is the road
When you've lost all you truly love
And when I shall die,
Please cut me into little stars

To the blue shores I go
Back to where I once belonged

Make a new start
Leave my past all behind

Rise with the flame
That's been frozen insade

Shed the tears and reborn in light

Trinity, Trinity...

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Ataraxia - Llyr


Μια ακόμα εξαίρετη κυκλοφορία από τους Ιταλούς Ataraxia το Llyr από το οποίο προέρχεται και το ομώνυμο κομμάτι. Για το άλμπουμ αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επίσημη σελίδα τους:
"... Μουσική της άμμου, μουσική των φύλλων, μουσική του χρώματος της ερήμου κι ενός παλιού δάσους, κόκκινου και πράσινου. Τραγούδια εμπνευσμένα και από τις κελτικές και από τις ανατολικές παραδόσεις με διαλείμματα από ελεγειακές και μαγευτικές στιγμές. Είναι ώρα, Βάρδοι, να αγκαλιάσετε τη λύρα σας και  να τραγουδήσετε τις ιερές ψαλμωδίες σας..."
Down by the salley gardens my love and I did meet
She passed the salley gardens with little snow-white feet
She bid me take love easy, as the leaves grow on the tree
But I, being young and foolish, with her would not agree

In a field by the river my love and I did stand,
And on my leaning shoulder she laid her snow-white hand
She bid me take life easy, as the grass grows on the weirs
But I was young and foolish, and now am full of tears.


William Butler Yeats


Stone Sour - Hesitate
File:Stone sour.jpg

Κάθε 4 χρόνια βγάζουν στούντιο άλμπουμ οι  Stone Sour που επανέρχονται φέτος με το πολύ καλό Audio Secrecy  που κυκλοφορεί από τις 9 Σεπτεμβρίου. Το Hesitate προορίζεται να αποτελέσει το τρίτο σινγκλ από το άλμπουμ. Έχουν προηγηθεί τα Say You'll Haunt Me και Digital (Did You Tell).You were my fire
So I burned ’til there was nothing left to me
I, I touched your face
I held you close
‘Til I could barely breath

Why give me hope?
Then give me up
Just to be the death of me
Save the rest to me

‘Cuz I see you
But I can’t feel you anymore
So go away
I needed you
But I can’t need you anymore
You hesitate

Now, now and then
You come around
Like there’s something left for me
You were one
You were everything
I’m still here
But I’ll just keep the rest to me

‘Cuz I see you
But I can’t feel you anymore
So go away
I needed you
But I can’t need you anymore
You hesitate

*Oh we never made it
You hesitated
I don’t believe
That I see you
But I can’t feel you anymore
So go away
I needed you
But I can’t need you anymore
You hesitate

‘Cuz I see you
But I can’t feel you anymore
So go away
I needed you
But I can’t need you anymore
You hesitate

Hesitate

You were my fire
So I burned
‘Till there’s nothing left to me 
Visit InfoServe for Blogger backgrounds or to create website designs.